Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
Семья как важный фактор в преодолении детских травм
2020 | Հոդված
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2020
, , , ,
Հոգեսոցիալական աջակցություն երեխաներին և ծնողներին. Ձեռնարկ աջակցող մասնագետների համար
2020 | Հոդված
Զանգակ, 2020
, ,
Country‐level and individual‐level predictors of men's support for gender equality in 42 countries
2020 | Հոդված
European Journal of Social Psychology, 2020
,
Մշակութային չափումների տեղայնացման փորձը «Արժանապատվության», «Պատվասիրության», «Դեմքը չկորցնելու» մշակույթների օրինակով
2020 | Հոդված
2020 // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43007810&pf=1
,
Ստեղծարարության խթանումը ավազանկարչության համակարգված ազդեցության միջոցով (դեպքի նկարագրություն)
2020 | Հոդված
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2020, стр 821-829
HEXACO PI-R անձնային հարցարանի տեղայնացումը հայերի ընտրանքում
2020 | Հոդված
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, #2 (7), Երևան, 2020, էջ 63-72
Կենսակայունությունը որպես անձի հոգեբանական անվտանգությունն ապահովող չափանիշ
2020 | Հոդված
Արդի հոգեբանություն, 2020 ,Երևան 2 (7),էջ 11-19
Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական ուսմունքը
2020 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ., 2020, 196 էջ
The History of a Disease Or External Factors of the Formation of Genocidal Political Culture of Transcaucasian Turks (Multidimensionality of the Problem),
2020 | Հոդված
Fundamental Armenology, 2020, N 2 (12), p. 109-129
Ծխելը թողնելու վարքագծային մտադրության ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական կանխորոշիչները
2020 | Հոդված
«Արդի հոգեբանություն», 2020, թիվ 2 (7), էջ 20-27