Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
, ,
The Relationships of Emotional Intelligence and Social Capital to Professional Competence: A Study on the Faculty Members of Universities
2020 | Հոդված
Social Psychology Research, 2020, 10, 39, 22-1
,
Des valeurs culturelles aux valeurs ethno-psychologiques de la personnalité de l'étudiant arménien
2020 | Հոդված
Logiques Sociales. Harmattan, 2020, N 4, p. 145-153
,
Միֆերի հոգեբանական առանձնահատկությունները և գործառնությունը ընտանիքի հոգեբանության համատեքստում
2020 | Հոդված
«Արդի հոգեբանություն», 2020, թիվ 2 (7), էջ 28-41
, , ,
Оздоровительная физическая культура в системе здорового образа жизни современной студенческой молодёжи
2020 | Գիրք
Изд. РАУ, 2020, 80 с., Армения
Где бьется территориальный нерв войны в Нагорном Карабахе
2020 | Հոդված
«Դպրատուն» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, թիվ 2 (10), էջ 130-133
,
Որոշման կայացման արդյունավետությունը ժամանակի սահմանափակ պայմաններում
2020 | Հոդված
«Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ», 2020, թիվ 1 (16), էջ 22-27
, , ,
Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում
2020 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ., 2020, 198 էջ
Հայրենիքի և հայրենասիրության թեման «Էջմիածին» ամսագրում (1940-1960-ական թվականներ)
2020 | Հոդված
«Էջմիածին», 2020, ԺԲ, էջ 34-44
Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայության ակունքները, գաղափարները և իմաստասիրման եղանակի յուրահատկությունները
2020 | Հոդված
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 8-18
Սեփականությունը, գիտելիքը և հավատքը որպես ուժի և իշխանության աղբյուրներ
2020 | Հոդված
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2020, թիվ 4 (72), էջ 11-31