Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2016 | Հոդված
Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира
2016 | Գիրք
Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.
, , , , , ,
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Լսողության խանգարումներով երեխաների ճիշտ արտաբերության ձևավորման և զարգացման սուրդոմանկավարժական աշխատանքների կառուցման և անցկացման հիմնական սկզբունքները և դրույթները
2016 | Հոդված
The global partnership on development of seientifie cooperation limited liability company seience and innovations in the globalized word the collection of scholarly papers published in the United States of America Santiago. Co 2016, p. 57-62
Ներառական կրթության կառավարման հիմնախնդիրները և դրա ուսումնասիրության աստիճանը գիտամեթոդական գրականությունում
2016 | Հոդված
Գիտա-մեթոդական ժողովածու «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները», Երևան, 2016, N4, էջ 14-21
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատ¬րաստման հիմնախնդրի վերաբերյալ
2016 | Հոդված
«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները», գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2016, 1/23, էջ 395-400
Հատուկ մանկավարժություն
2016 | Գիրք
Դասագիրք մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար,Եր. «Զանգակ-97», 2016, -432 էջ
Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր
2016 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ
|
,
ՀՀ կրթության համակարգը. նպատակը, խնդիրները
2016 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 5-13 էջ
|
,
Բարձրագույն կրթության կառավարման մարտահրավերները
2016 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 338-343 էջ
|