Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
Նախադպրոցականների հոգեֆիզիկական զարգացման մակարդակի որոշման գնահատման սանդղակներ
2015 | Հոդված
«Դեֆեկտոլոգիա», Երևան, 2015, N 1, էջ 77-92
Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակության և կրթության խնդիրները
2015 | Հոդված
«Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, N 3, էջ 46-52
Չտեսնող կրտսեր դպրոցականների երկրաչափական պատկերների և հասկացությունների ձևավորման ուղղությամբ ուսուցիչների աշխատանքի փորձի վերլուծությունը
2015 | Հոդված
«Տիֆլոմանկավարժության սոցիալ – հոգեբանական հիմնախնդիրները»: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Կիև, 2015, 13/21, էջ 102-109
Կրթության որակի հետազոտման և դրա արդյունքների կիրառման հիմնախնդիրը կրթական փոփոխություններում
2015 | Հոդված
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, 2015, էջ 3-7 էջ
|
Մանկավարժական ախտորոշման նոր մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները բարձրագույն դպրոցում
2015 | Հոդված
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, 2015, էջ 116-120 էջ
|
Մանկավարժական անտրոպոլոգիան մանկավարժական ախտորոշման մեթոդաբանական հիմք
2015 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 3, 11-16 էջ
|
Դաստիարակչական խորհրդատվության դասավանդման մեթոդական հագեցվածության հիմնահարցի շուրջ
2015 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4/59, էջ 91-99 էջ
|
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Գիրք
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Գիրք
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Ուսուցիչների թեստաբանական կոմպետենցիայի ձևավորման նախադրրյալները
2015 | Հոդված
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015. – էջ 94-98