Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում
2015 | Հոդված
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութեերի ժողովածու. – Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2015. – 256 էջ: - Էջ 93-97
Հիսուս Քրիստոսը որպես առաջին մանկավարժ ֆասիլիտատոր
2015 | Հոդված
Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավեերներ և լուծումներ: Հարնապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336էջ:- էջ 134-139
Նորովի մոտեցում ընթացիկ գնահատման հարցին՝որպես որակի ապահովման գործոն
2015 | Հոդված
«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 7-11
Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքային շեղումերի նախապայման
2015 | Հոդված
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 20 -24
Հայաստանում թրաֆիքինգի հիմնախնդիրը անչափահասների շրջանում
2015 | Հոդված
«Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Եր. 2015, էջ 21-27
The Problem of Education Quality Research and the use of the Results in Educational Changes
2015 | Հոդված
Proceedings of the Educational Research International Conference entitled «Education quality measurement and evaluation problems», Yerevan, Ped. Press, 2015, P. 3-7
On the Issues of Contemporary Saturation of Teaching Methods of the “Educational Consulting”
2015 | Հոդված
“Pedagogical thought” Scientific Journal, Yerevan, № 3-4, 2015, 91-99
Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում
2015 | Գիրք
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, 264 էջ: publishing.ysu.am
Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները
2015 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8
|
Education in Armenia: from old memories to integration into Europe
2015 | Հոդված
Published in the book: Education across Europe - A Visual Conversation. EERA – European Education Research Association, Network, 17 - Histories of Education, Berlin, 2015, P. 19-23