Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական գործընթացի կառավարման կատարելագործման միջոց
2004 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 72-77
, , , , ,
Усовершенствование системы управления учебным процессом Ереванского государственного университета: Контроль качества образования
2004 | Գիրք
Ер., изд. ЕГУ, 2004, 39 с.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Модели странных звезд с корой и странных карликов
2004 | Հոդված
Астрофизика, т.47, 223-236,2004
, ,
On strange quark dwarfs
2004 | Հոդված
In “Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics”, Kharkov National University, 2004, p.118-121
Մանկավարժական հաղորդակցման իրականացման ոչ խոսքային միջոցները
2004 |
«Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի. Հումանիտար գիտություններ, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 163
Հայ մանկավարժության ակունքները (նախամեսրոպյան շրջան)
2004 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 1, էջ 77-81
Ի՞նչ է ուսումնասիրում սոցիալական մանկավարժությունը
2004 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 3-4, էջ 77-81
Ժխտման իմացաբանական դաշտը ֆրանսերենում
2004 | Հոդված
«Կանթեղ», Երևան, 2004, թիվ 2, էջ 102-107 (ֆրանսերեն)
Դասախոսների մասնագիտական մանկավարժական պատրաստման և վերապատրաստման գործիմացային մոտեցման կազմակերպումը
2003 | Հոդված
Գավառի պետական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, 15, 800-810