Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին
1985 | Հոդված
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31