Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
,
Педагогическая акмеология: поиски 21-го века
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 40-46
|
Ներառական կրթության համակարգում դպրոցական կարճատեսության կանխարգելում
2017 | Հոդված
Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի ժողովածու «Կրթությունը XXI-րդ դարում», Երևան 2017, էջ 19-23
Հատուկ կրթության հաստատություններում մտավոր հետամնաց երեխաների ինքնասպասարկման ձևավորում
2017 | Հոդված
Ժողովածու «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները», Երևան, 2017, N 4, էջ 166-171
Տեսողության խանգարումներով կրտսեր դպրոցականների մանր մոտորիկայի զարգացման աստիճանի ուսումնասիրում
2017 | Հոդված
Գիտամեթոդական ամսագիր «Դեֆեկտոլոգիա», Մոսկվա, 2017, էջ 46-51
Թեթև և չափավոր աստիճանի մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հարցերում ուսուցիչների իրազեկվածության մակարդակի ուսումնասիրություն
2017 | Հոդված
Գիտական հոդվածների ժողովածու «Մխիթար Գոշ», Վանաձոր, 2017, N2(47), էջ18-22
Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների մանկավարժական աջակցության
2017 | Учебное пособие
Հատուկ կրթության մանկավարժների համար նախատեսված վերապատրաստման գործնական դասընթացի փաթեթ.-Երևան, 2017-91էջ
,
Անգլիայի կրթության զարգացման պատմությունը 6-ից 11-րդ դարերում
2017 | Հոդված
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2, 271-273 էջ, Հայաստան
, ,
Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76
|