Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
, ,
Սոցիալական մանկավարժություն
2017 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 336 էջ
Ազգային և համամարդկային արժեքների հարաբերակցությունը նոր սերնդի դաստիարակության գործում
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 335-341
|
Risk perception and evaluation of risk factors among learners: construction of analytical approach in educational riskology
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 230-236
|
Մանկավարժական մարդաբանության գործառույթները
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 432-440
|
Сравнительный анализ управления систем образования РА и Испании
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 11-19
|
Ռումինահայ գաղթօջախի հայկական դպրոցներրը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսերին
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 425-432
|
,
Ուսուցչի գիտամեթոդական և ուսուցողական թվային պորտֆել-շտեմարան
2017 | Հոդված
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 36-40
,
Ֆիզիկայի ուսուցչի էլէկտրոնային պահոց-շտեմարան
2017 | Հոդված
Բնագետ, 2017, 2, էջ 12-19
Современная структура педагогической деятельности преподавателя вуза
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 47-53
|
О проблемах школьного естественно-научного образования
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 53-60