Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Կ. Ի. Աթայան , Ա. Կ. Աթայան
Ուսուցչի գիտամեթոդական և ուսուցողական թվային պորտֆել-շտեմարան
2017 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 36-40
Կ. Ի. Աթայան , Ա. Կ. Աթայան
Ֆիզիկայի ուսուցչի էլէկտրոնային պահոց-շտեմարան
2017 | Article
Բնագետ, 2017, 2, էջ 12-19
Современная структура педагогической деятельности преподавателя вуза
2017 | Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 47-53
|
О проблемах школьного естественно-научного образования
2017 | Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 53-60
Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2016 | Article
Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ
|
Арутюнян Н. К. , Варданян И. К., Акопян Н. Р., Антанесян С. С., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Хачатрян А. Г., Черницкая А. Л., Шилова К. Ю., Шилова О. М., Шитикова Е. В.
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира
2016 | Book
Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Լսողության խանգարումներով երեխաների ճիշտ արտաբերության ձևավորման և զարգացման սուրդոմանկավարժական աշխատանքների կառուցման և անցկացման հիմնական սկզբունքները և դրույթները
2016 | Article
The global partnership on development of seientifie cooperation limited liability company seience and innovations in the globalized word the collection of scholarly papers published in the United States of America Santiago. Co 2016, p. 57-62
Ներառական կրթության կառավարման հիմնախնդիրները և դրա ուսումնասիրության աստիճանը գիտամեթոդական գրականությունում
2016 | Article
Գիտա-մեթոդական ժողովածու «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները», Երևան, 2016, N4, էջ 14-21
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատ¬րաստման հիմնախնդրի վերաբերյալ
2016 | Article
«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները», գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2016, 1/23, էջ 395-400
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>