Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
On the Issues of Contemporary Saturation of Teaching Methods of the “Educational Consulting”
2015 | Article
“Pedagogical thought” Scientific Journal, Yerevan, № 3-4, 2015, 91-99
Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում
2015 | Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, 264 էջ: publishing.ysu.am
Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները
2015 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8
|
Education in Armenia: from old memories to integration into Europe
2015 | Article
Published in the book: Education across Europe - A Visual Conversation. EERA – European Education Research Association, Network, 17 - Histories of Education, Berlin, 2015, P. 19-23
Филоссофские и антропологические основы педагогики счастья
2015 | Article
Сборник статьей Международной научно-методической конференции: "Современная образовательная практика и духовные ценности общества", г. Череповец, 18-19 декабря, 2015, с. 116-119
Երջանկության մանկավարժություն – 21-րդ դարի որոնումներ
2015 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, Էջ 105-112
Հայաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման մարմինների առանձնահատկությունները
2015 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Զանգակ-97, 42-46 էջ, Երևան, 2015թ.
Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների երկրաչափական պատկերացումների մասին ուսուցիչների իրազեկվածության հասարակական հետազոտում
2014 | Article
«Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, N1,էջ 21-26
Արուս Մարգարյան , Նաիրա Ավագյան , Մարգարիտա Ապրեսյան , Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Ռուբինա Գասպարյան, Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ