Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Լեզվի հարցերը Տերյանի հոդվածներում և նամակներում
2014 | Article
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2014, էջ 30-37
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Ի. Կ. Կարապետյան , Հ. Ա. Սերոբյան
Կամային որակների թույլ զարգացում ունեցող դեռահասների ֆիզիկական դաստիարակության հիմնախնդիրը
2014 | Article
«Մխիթար Գոշ» գիտական հոդվածներ, 2014, 2(41), էջ 36-38
Ի. Կ. Կարապետյան , Ն. Ս. Հայրապետյան
Հաղորդակցական-իրադրային քերականության ուսուցման ճանաչողական-կառուցողական հիմքերը
2014 | Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, Եր., ԵՊՀ, 2014, թիվ 2(11), էջ 114-126
Ի. Կ. Կարապետյան , Ս. Ս. Այվազյան
Անգլերեն հոգեբանական ենթալեզվի ուսուցման կաղապարը
2014 | Article
Ժողովածու: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 90 ամյակին նվիրված նյութերի, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար: Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. Տեսություն և պրակտիկա: Գիտաժողով (2012թ. Դեկտեմբերի 14), 2-րդ պրակ: Եր: Մանկվարրժ, 2014. – 454էջ, էջ 203-208
Բանավոր թարգմանության ուսուցման ռազմավարությունները: Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց
2014 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Կազմող՝ Կ. Կարապետյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ, 2014, 316 էջ. – էջ 9-17
Դաստիարակության հարցերն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատություններում
2014 | Article
«Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 34, 2014, էջ 233-238
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի ազգապահպան գործունեությունը Հայաստանում (1988-1994 թթ.-ին)
2014 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական, թ. 12, 2014, էջ 162-168