Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Կրտսեր դպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների ինքնասպասարկան հմտությունների ձևավորման մակարդակը
2013 | Article
«Մխիթար - Գոշ», Վանաձոր, 2013, էջ 77-80
Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների արտաբերության զարգացման մակարդակի բնութագիրը
2013 | Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, N 1-2, էջ 258-262
Տեսողության խանգարում ունցող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացում
2013 | Book
Մենագրություն, Եր. 2013, -143էջ
Communication Models’ Contribution to Stability, Reproduction and Change of Social Values (Հաղորդակցական մոդելների ազդեցությունը սոցիալական արժեքների կայունության, վերարտադրության եվ փոփոխման գործում)
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 139.5, Երևան 2013 թ., էջ 32-39
|
Տերյանի չափածոյի հնչյունական ոճավորումը
2013 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2013, № 1, էջ 299-306
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Ի. Կ. Կարապետյան , Ռ. Է. Գևորգյան
Տեքստի բանասիրական վերլուծության առանձնահատկությունները հումանիտար կողմնորոշման անգլերենի բուհական դասընթացում
2013 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 2013, թիվ է, էջ 39-48
Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատությւոններում
2013 | Article
Մանկ. գիտ. դոկտ. պրոֆ. Ն.Կ.Հարությունյանի համահեղինակությամբ, «Մանկավարժական միտք», թ.12, 2013, էջ 234-244
Դասախոսների մանկավարժական գիտահետազոտական գործիմացության ձևավորման հիմնախնդիրը
2013 | Article
Ժողովածու Խ.Ա. անվան հայկական պետական մանկավրաժական համալսարան, 90ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2013թ., էջ 420-424