Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Республики Армения И Италии
2020 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 62-66 էջ
Ուսուցման արդյունավետության բարձրացման գործում արտ- տեխնոլոգիաների եվ մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները
2020 | Article
Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 170-177 էջ
Применение Современных Методов Воспитания В Семьях С Различными Подходами К Процессу Социализации Личности Ребенка
2020 | Article
Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 162-169 էջ
О научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Казахстаном: Реалии и перспективы
2020 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 3-11
Ռաֆայել Լեմկինը և «ցեղասպանություն» եզրույթը
2020 | Article
«Գլաձոր»-30 հոդվածների հոբելյանական ժողովածու, 2020, էջ 325-344
Հեռավար ուսուցման առանձնահատկությունները
2020 | Article
«Գիտական Արցախ», 2020, թիվ 4 (7), էջ 178-187
Կրթության նկատմամբ արժեքային մոտեցումները՝ ըստ Ղազարոս Աղայանի (ծննդյան 180-ամյակի առթիվ)
2020 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 282-290
Գրիգոր Վանցյան, Հատընտիր
2020 | Article
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020, 580 էջ, «Հայագիտության հարցեր», խմբ. խորհուրդ՝ Աշոտ Մելքոնյան և ուրիշներ, կազմ.՝ Վահե Սարգսյան, Երևան, 2020, թիվ 3 (21), էջ 228-231
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Греции и Германии
2020 | Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 116-123
Сравнительный анализ систем аккредитации высшего образования Республики Армения и Российской Федерации
2020 | Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 123-133