Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Arthur G. Vagharshyan

Doctor of Law, Professor | Chair of History and Theory of State and Law
Higher Education
1984 - 1989: YSU Faculty of Law
1989 - 1992: YSU Faculty of Law, post graduate studies, specialization: Theory and History of State and Law, Political and Legal Studies

Academic Degree
1996: PhD in Law. Topic: Judicial System of the First Republic of Armenia
2013: present Doctor of Juridical Sciences

Work Experience
1993 - 1994: Lecturer, Chair of Civil Law of YSU Faculty of Law
1994 - 2002: Assistant, Chair of Theory and History of State and Law of YSU, Faculty of Law
2002 - 2005: Associate Professor, Chair of Theory and History of State and Law of YSU Faculty of Law
2005 - 2021: Head of the Chair of Theory and History of State and Law of YSU time Faculty of Law

Professional Training
1996: University of Passau, Germany
1996: Central European University of Budapest, Hungary
1998: Moscow
2005: USA

Courses Given
Theory of State and Law
Philosophy of Law
History of State and Law of Foreign Countries

Main Research Interests
Theoretical-historical and philosophical problems of state and law
Problems of legal regulation of the sphere of education
Participation in Grant Projects 1999-2006 - Clinical Legal Education, OSI Foundation, Armenian Office

Languages
Armenian, Russian, German

Organizations
Member of Union of Lawyers of RA
Specialized Board No. 001 of the Higher Attestation Commission of RA
Member of the Editorial Boards of the journals “The questions of jurisprudence” and “The state and the law”

(+374 60) 71-02-54
(inner line 12-54)
avagharshyan@ysu.am

Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը
2019 | Book
Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ
Իրավագիտության մարտահրավերները. ժողովրդի՞, թե՞ քաղաքականության ծառա
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 6-15
|
Ժողովրդի իշխանության դեմ հնարավոր ոտնձգությունները և ՀՀ իրավունքի համակարգում դրանց ամրագրման հիմնախնդիրները
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Մշակութային և տնտեսական գործոնների հարաբերակցությունը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման գործում
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 7-16
|
Defensibility as the Principle of State Construction: Concept and Normative Content
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 9-24
|
Ազատական իրավաբանական ուսմունքն իրավունքի փիլիսոփայության պատմության համայնապատկերում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 14-22
|
Արթուր Վաղարշյան , Լուսինե Բարսեղյան
Պաշտպանունակությունը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք. նորմատիվ բովանդակությունը և հարաբերակցությունը պետական կառուցակարգի այլ սկզբունքների հետ
2018 | Article
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2018, № 1-2(95-96), էջ 32-46
Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերի նմանության հարցի իրավագիտական վերլուծություն
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 3-10
|
Պաշտպանութնակությունը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք․ նորմատիվ բովանդակությունը և հարաբերակցությունը պետական կառուցակարգի այլ սկզբունքների հետ
2018 | Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1-2 /95-96/, 232-245 էջ, 2018
Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերի նմանության հարցի իրավագիտական վերլուծություն
2018 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Իրավագիտություն, Հայաստան, № 2 (26), 3-10 էջ, 2018
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետաիրավական համակարգի գործառութավորման փորձը և արդի հանրապետության կատարելագործման հայեցակարգային առաջարկներ
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 7-20
|
Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան
2018 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2018։ Համահեղինակ: 176 էջ
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հայեցակարգի իրավական կարգավորման ու կառավարման հիմնահարցերը 1990-1995 թթ.
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Մարդու իրավունքների ու ազատությունների կենսագործման և սահմանափակման սահմանադրական նորամուծությունները (համակարգային և ձևական իրավաբանական մեկնաբանություն)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 3-16
|
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը
2017 | Book
Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ
«Իրավունքի կիրառում» հասկացության հիմնահարցերը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 3-17
|
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2017 | Article
ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
Իրավահասկացողության տիպերը և դրանց արժանիքներն ու թերությունները
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 7-28
|
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2017 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
Կրթության իրավունքի սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները
2016 | Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 22-40
|
Կրթության սահմանադրական կարգավորման էվոլյուցիան Հայաստանի հանրապետությունում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 18-37
|
Рецепция судебных уставов Алесандра 2 в Первой республике Армения /1918-1920 гг./: Коллизия демократического законодательства и чрезвычайной ситуации
2016 | Article
ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, Тольяти, 2017, 1/28/ ст. 24-28
Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության ու անվտանգության պրոբլեմը
2016 | Article
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2016, № 2(88) էջ 45-53
Рецепция судебных уставов Алесандра 2 в Первой республике Армения /1918-1920 гг./: Коллизия демократического законодательства и чрезвычайной ситуации
2016 | Article
ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, Тольяти, 2017, 1/28/ ст. 24-28
Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության ու անվտանգության պրոբլեմը
2016 | Article
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2016, № 2(88) էջ 45-53
Արդի աշխարհի մանկավարժական համակարգերը և իրավաբանական կրթության հիմնահարցերը Հայաստանում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 3-17
|
Արթուր Վաղարշյան , Նարինե Դավթյան
Դատավորների անփոփոխելիության սկզբունքի ձեվավորումը և արդի սահմանադրական իրավակարգավորումները (պատմահամեմատական իրավական վերլուծություն)
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 53-67
|
Հայաստանի և Կիլիկյան հայկական թագավորության իրավական համակարգերը և իրավունքի աղբյուրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 3-12
|
Իրավագիտություն հասկացության իմաստները և պատմական ակունքները
2016 | Book
Մենագրություն, Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան: 2016, 296 էջ (Հայ իրավագետներ. գիտակենսագրական հանրագիտարան, 7-9 էջեր: / Հ. Դերձյան)
Ռազմական և դիվանագիտական գաղտնիքի պահպանության կազմակերպական-իրավական միջոցները Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդրաններում
2016 | Article
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ թիվ 1(87), 2016, 67-77 էջեր
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և ժողովրդավարական, իրավական հասարակության ռազմավարության օրենսդրական կենսագործումը 1990-1991 թթ.
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15
|
Գագիկ Ղազինյան , Արթուր Վաղարշյան , Առաքել Գյուլբուդաղյան
Հասարակագիտություն 11
2015 | Article
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2015, 264 էջ:
Типы конституционного регулирования в трех армянских республиках и констиуционно-правовое закрепление политического нейтралитета вооруженных сил и гражданского контроля над ними
2015 | Article
Право кавказкой цивилизации: Истоки, особенности, мировое значение: Материалы 4-ой междунарадной научхо-практической конференции / Отв. ред. Д.Ю. Шапсугов. Ростов-на- Дону: Изд. ООО Альтаир. 2015, с. 197-203
Արարատյան թագավորության իրավական քաղաքականության եվ իրավունքի աղբյուրների հարցի շուրջ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-16
|
Պետաիրավական ռեժիմի հասկացության հիմնախնդիրները
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 35-55
|
Սոցիոնորմատիվ կարգավորման համակարգի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները Հին Հայաստանում (մ. թ. ա. III-II հազարամյակ)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-12
|
Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան
2014 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2014, 176 էջ
Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը. Հին շրջանից մինչև մեր օրերը
2014 | Book
Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 416 էջ
|
Issues of Legal Regulation of Filling the Gaps of Positive Law in the Republic of Armenia
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 9-16
|
«Իրավունք» հասկացության տեսամեթոդական և գործնական նշանակությունը
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 144.3, 2014 (№ 3), էջ 3-13
|
Հայոց պատմություն
2014 | Article
Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Հայ իրավագիտական մշակույթը XVI-XVII դ. կեսերին, Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ:
Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 655-659 էջեր:
Հայոց պատմություն
2014 | Article
Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Իրավագիտությունը Կիլիկիայում: Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ:
Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 463-470 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն - 1
2013 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2013, 224 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2013 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2013 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2013 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 28 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2013 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 28 էջ
Քաղաքացիական կրթություն. Բացատրական բառարան
2013 | Book
Մենագրություն, GIZ – Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերություն, Երևան, 2013, 405 էջ
Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013: Համահեղինակ: 96 էջ
Компетенция парламентов первой Республике Армения в области правосудия (1918 - 1920 гг.)
2013 | Article
Право и экономика, Журнал международного союза юристов, ном. 1(299), М., 2013, ст. 75-80
Գործառութային ինքնաբավությունը որպես դատական իշխանության կազմակերպման սկզբունք (պատմության դասերի տեսական իմաստավորում)
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողով նվիրված Շ.Ն. Պետրոսյանի 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի, 2012 թ.), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, 320 էջ, 19-29 էջեր
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2012 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2012 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ։
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2012 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2012 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Քաղաքականության իրավաօրինականությունը որպես ազգային պետականության կայացման պայման
2012 | Textbook
Հանրապետական գիտաժողով նվիրված 1921 թ. մարտի 16-ի Մոսկվայի և 1921 թ. հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերի 90 ամյակներին: Հրատարակիչ՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, 2012, 4-19 էջեր
Հայաստանի առաջին հանարապետության կառավարության իրավասությունը և գործունեությունը պետական ապարատի գործադիր ենթահամակարգի կազմակերպման և կառավարման ոլորտում
2012 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 245-266 էջեր
Գառնիկ Սաֆարյան, Հովհաննես Ստեփանյան, Հովհաննես Ստեփանյան
«Հայաստան» հանրագիտարան, ՀՀ ԳԱԱ: Իրավագիտություն
2012 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Գիտահրատարակչական խորհուրդ՝ Հ.Մ. Այվազյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական Հանրագիտարան հրատարակչություն, 2012:- 1164 էջ, 558-563 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.),
2012 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 328 էջ
Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.)
2012 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 288 էջ
Обороноспособность как принцип организации и деятельности государственного аппарата
2012 | Article
Евразийский юридический журнал, № 12 (55), М., 2012, ст. 147-149
Рецепция судебных уставов Александра Второго в первой Республике Армения и отмена гарантий принципа независимости судей (1918-1920 гг.)
2012 | Article
"Законность и правопорядок в современном обществе", сборник материалов XI Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012, 215 с., ст. 142-149
Установление и применение смертной казни в Первой Республике Армения (1918-1920 гг.)
2012 | Article
“Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов ис-следований”: сборник материалов II Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. - 160 с., ст. 148-154
Հայրենիքի պաշտպանության խնդիրը և պետական ապարատի կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքների համակարգի վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունը
2012 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 1(5), 13-19 էջեր
Արտակարգ օրենսդրությունը և արտակարգ կառավարման ձևերը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 3-23
|
Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում
2012 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 2(6), էջ 75-81
Պետության և իրավունքի տեսություն - 2
2011 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 448 էջ
Պոզիտիվ իրավունքի բացերի լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2011 | Book
ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2011, թիվ 1, 6-12 էջեր
Խորհրդարանական վերահսկողության ձևերը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 3-20
|
Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանների իրավասությունը արդարադատության ոլորտում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 3-15
|
Գ. Ղազինյան , Ա. Վաղարշյան , Ա. Գյուլբուդաղյան
Հասարակագիտություն 11
2010 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2010, Խմբագիր և համահեղինակ, 264 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը ձևավորելու կարգը և պետական կառավարման ձևը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան, 2010 թ., էջ 5-18
|
Հայոց պատմություն
2010 | Article
Հատոր 3. գիրք 1-ին: Հայ մշակույթը XVII դ. 2-րդ կեսին և XIX դ. առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2010, 122-124 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2010 | Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2010, 220 էջ
Բուհերի իրավական կարգավիճակի զարգացումը Հայաստանի երեք հանրապետություններում
2010 | Article
Օրենք և իրականություն, Երևան, թիվ 11 (181), 2010, 1-4 էջեր
Հայաստանի երեք հանապետություններում սահմանադրական կարգավորման տիպերը և զինված ուժերի քաղաքական չեզոքության ու դրանց նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության սկզբունքների սահմանադրական իրավական ամրագրումը
2010 | Article
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ 2(64), 2010, 17-28 էջեր
Հայոց պատմություն
2010 | Article
Հատոր III, գիրք առաջին / Հայ մշակույթը XVIII դարի երկրորդ կեսին և XIX դարի առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 338-340 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն. ներածություն, պետության առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, ձևերը
2009 | Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 152 էջ
Պետության և իրավունքի տեսություն. պետության կառուցակարգը, քաղաքացիական հասարակությունը և նրա քաղաքական համակարգը
2009 | Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 72 էջ
Գ. Ղազինյան , Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, Ա. Վաղարշյան , Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Book
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
Դատական շինարարությունը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում և դատական համակարգի վերակառուցման արդի հայեցակարգի մեթոդաբանությունը «Իրավագիտության հարցեր»
2008 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2008, թիվ 3-4, էջեր 8-23
Հասարակագիտություն 9
2008 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ
Պետություն. առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, ձևերը
2008 | Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2008, 120 էջ
Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում
2008 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, թիվ 4(42), 2008, 4-8 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսության ներածություն
2008 | Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2008, 32 էջ
Բուհերի իրավական կարգավիճակի պատմական զարգացումը և արդի հիմնախնդիրները
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 36-46 էջերը
Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության լիազորությունները և իրավական գործունեությունը երկրի պաշտպանության ոլորտում
2008 | Article
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ 2-3 (56-57), 2008, 118-139 էջեր
Միացյալ և անկախ Հայաստանի հռչակման գործընթացի իրավական հիմնախնդիրները
2007 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 25-31 էջերը
Բացերը պոզիտիվ իրավունքում. հասկացությունը և լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2007 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 2007, 6-11 էջեր
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և իրավունքի իրականացում հասկացության հիմնախնդիրները
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, թիվ 3, 2006, 6-10 էջեր
Օրենսդիր իշխանության զարգացման փուլերը Առաջին հանրապետությունում և Հայաստանի խորհուրդը
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, Երևան, 2006, 6-16 էջերը
Դատարանների ու դատավարության ազգայնացումը և դրա հետևանքները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, 91-95 էջերը
Իրավունքի աղբյուրների ու իրավական կարգավորման միջոցների հարաբերակցությունը և հասարակական հարաբերությունների կարգավորման ստորակարգությունը
2006 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (32-33), Երևան, 2006, 5-11 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.)
2006 | Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006, 208 էջ
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը
2005 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005
|
Դատավորների անկախության սկզբունքի երաշխիքների վերացումը Առաջին հանրապետությունում
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 3, 6-9 էջերը
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր
2003 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը
2003 | Article
Վասն արդարութեան, իրավական գիտամեթոդական հանդես, թիվ 5(41), 2003, 38-45 էջեր
Դատական համակարգը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
2003 | Article
Օրենք և իրականություն, Երևան, թիվ 7, 2003, էջ 5-9 էջերը
Ընտրական իրավունքի հիմունքների պատմական զարգացումը Հայաստանում
2003 | Article
Վասն արդարության, թիվ 4 (40), Երևան, 2003, 10-15 էջերը
Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների մշակման դերային խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ
2003 | Book
Երևան, 2003, 21-32 էջեր:
Հայաստանի սահմանադրական զարգացման որոշ հիմնահարցեր
2003 | Article
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003, 10 տ. մամուլ
Խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2002, թիվ 4, 23-27 էջեր
Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ
Ընտրական իրավունքի սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում
2001 | Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2001, 24 էջ
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 72 էջ
Հայաստանի երկրորդ հանրապետության սահմանադրական զարգացման փուլերը
2000 | Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2000, 32 էջ
Արտակարգ դատարանները Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
2000 | Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2000, 26 էջ
Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր
2000 | Book
ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան, 2000, 152 էջ
Հայաստանի սահմանադրական զարգացման պատմության առարկան, մեթոդները, պարբերացումը
1999 | Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 1999, 24 էջ
Դատական համակարգի կազմավորման և գործունեության հիմունքների սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում (1918-1995 թթ.)
1999 | Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 1999, 42 էջ
Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր
1999 | Book
ՀՀ Հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Երևան, 1999, 200 էջ
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Մահապատիժը որպես քրեական պատժատեսակ Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
1998 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 1998, 13-19 էջերը
Օրենսդիր մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.) 1997
1997 | Article
Իրավաիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 1997, 51-54 էջեր
Երդվյալ ատենակալների դատարանը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում (1918-1920) թթ.
1996 | Book
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 1996, 1 տ. մամուլ
Չկայացած Սահմանադրություն
1996 | Article
Գիտ. հոդվ. ժողով., Գեղարքունիքի մարզի Գավառի պետական համալսարան, 1996 թ., 75-79 էջեր
Հայաստանի առաջին Հանրապետության պետական կառավարման ձևը և օրինաստեղծ գործառնություն ունեցող մարմինները
1996 | Article
Գիտ. հոդվ. ժողով., Գեղարքունիքի մարզի Գավառի պետական համալսարան, 1996 թ., 79-84 էջեր
Դատական իշխանությունը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում (1918-1920 թթ.)
1996 | Article
Հանդես Երևանի Համալսարանի, թիվ 1(84), Երևան, 1996, 3-6 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգի հիմունքների մշակումը և դրանց օրենսդրական կենսագործումը
1996 | Article
Իրավունք և օրինականություն, թիվ 2(10), Երևան, 1996, 26-31 էջեր