Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ara H. Gabouzyan

Head of Chair, Doctor of Law, Professor | Chair of Criminal Law
Education
1986 - 1989: PhD at YSU
1980 - 1986: YSU Law Faculty (graduated with honors),

Scientific Degree, Title
Doctor of Laws, Professor

Topic of Doctoral Thesis
PhD – “Criminological and criminal law related aspects of the subjective side of the malfeasance”, in the specialty 12.00.05 (Criminal Law and Criminology, Penitentiary Law), Institute of State and Law of NAS RF 1995.
Doctoral Thesis – “The Crime Issues in the Republic of Armenia in the Transition Period”, in the specialty 12.00.05 (Criminal Law and Criminology, Penitentiary Law), 001 Professional Council Granting Law Degrees of SCC acting at the YSU,2008.

Scope of the Scientific Works
Tendencies of Crime Development, corruption crimes, motivation of criminal behavior, issues of guilt.

Lectured Classes
Criminal Law (General Part), Criminology, motivation of criminal behavior, Criminological Theories

Professional Activity
2012 – present: Professor of the Criminal Law Chair at YSU
2000 – present: Head of the Criminal Law Chair at YSU
1995 - 2011: Docent of the Criminal Law Chair at YSU
1989 - 1999: Lecturer at the YSU Criminal Law Chair

Participation in Professional/Scientific Institutions
Member of the Jurisprudence 001 Professional Council (12.00.05)

Participation in Editorial Groups
Responsible Editor of the Series "Yerevan University Herald", "Jurisprudence"

Participation in Public or other Institutions
Member of the Lawyers' Association of Armenia

Awards / honors
Honorary Lawyer of Republic of Armenia

Knowledge of Languages
Armenian (native), Russian, English

(+374 60) 71-02-51
(inner line 12-51)

Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքում հանցագործության փուլերի կարգավորման առանձնահատկությունները
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 30-34
|
Մեղքի հասկացության շուրջ
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 22-27
|
Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Անչափահասների քրեական պատասխանատվության եվ պատժի առանձնահատկությունները
2019 | Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Հայաստան, 1(1), 61-70 էջ, 2019
Some Issues Pertaining to Legislative Definition of “Criminal Offense”
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 203-209
|
ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծով իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվություն նախատեսելու որոշ հարցերի շուրջ
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 203-212
|
«Հանցանք» հասկացության օրենսդրական բնորոշման որոշ հարցեր
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 505-514
|
Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա
2017 | Book
Հեղինակային հրատ., Երևան, 2017, 96 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
Միջազգային իրավունքը` որպես քրեական իրավունքի աղբյուր
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 149-459
|
Criminal Victimization in the Republic of Armenia (According to the Official Statistics)
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 214-228
|
Կրիմինալոգիական տեսություններ
2013 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 120 էջ
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 80-ամյակին
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 77-78
|
Հայաստանի Հանրապետությունում կրիմինալ վիկտիմիզացիայի հարցի շուրջ
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 140.3, 2013, էջ 50-61
|
Ծայրահեղ անհրաժեշտության ինստիտուտի կատարելագործման հարցի շուրջ
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 117-124
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)
2012 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հայաստանի Հանրապետությունում կրիմինալ վիկտիմիզացիայի վիճակի շուրջ (պաշտոնական վիճակագրության տվյալների հիման վրա)
2012 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 63-78
Հայաստանի Հանրապետության քրեական գործող օրենսրգրքի արդի վիճակը եվ զարգացման հեռանկարները
2011 | Article
Պետություն և իրավունք, N2 (52), էջ 9-17
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Զինծառայողը` որպես հանցագործության հատուկ սուբյեկտ
2010 | Article
Պետություն և իրավունք, 2010, թիվ 1 (47), էջ 27-32
|
Juvenile Delinquency in Europe an Beyond (Results of the Second International Self-Report Delinquency Study: Armenia)
2010 | Article
Springer, London, 2010, p. 369-381
Առաքելյան Սերգեյ , Գաբուզյան Արա , Մարգարյան Աննա , Սիմոնյան Տիգրան , Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ
Коррупжионная преступность в Республике Армения
2007 | Article
Финансы, экономика, безопасность. М, N6 (35), 2007, стр. 33-38
Коррупционная преступность в Республике Армения
2007 | Book
Финансы, экономика, безопасность. М, N6 (35), 2007, стр. 33-38
Неосторожная преступность
2007 | Article
«Черные дыры» в Российском законодательстве: Юридический журнал. М., N2, 2007, стр. 466-468
Криминологическая характеристика региональной преступности в Республике Армения
2007 | Article
Финансы, экономика, безопасность. М, N2 (31), 2007, стр. 39-41
Проблемы преступности в Республике Армения в переходный период
2007 | Book
Монография, Изд-во Ереванского университета, Ереван, 2007, 256 стр.
|
Тенденции корыстной преступности в Армении
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) N3, Երևան, 2005, էջ. 18-25
Tendenzen der Kriminalität in Armenien in der Übergangszeit
2004 | Article
Strafrecht and Kriminalität Entwicklungen in Mittelund Osteuropa, Bochum, 2004, p. 31-47: «Քրեական իրավունքը և հանցավորությունը. զարգացումը Միջին և Արևելյան Եվրոպայում», Բոխում, 2004, էջեր 31-47
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Тенденции преступности в Армении в переходный период
2004 | Article
Преступность и уголовная политика в Европе, Том 1: Уголовное право и преступность (Развитие в Средней и Восточной Европе), Бохум, 2004, стр. 31-50
Тенденции насильственной преступности в Aрмении
2004 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), 2004, N3, 82-86 էջեր
Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա
2001 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001
Должностные преступления: криминологический и уголовно-правовой аспекты субъективной стороны
2000 | Book
Изд-во Ереванского университета, Ереван, 2000
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ