Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Anna R. Margaryan

Deputy Dean, Doctor of Law, Professor | Chair of Criminal Law
Education
2012: Scholarship at Max-Planck Institute for Foreign and International criminal law, Freiburg, Germany
2004: Scholarship at American University Washington College of Law, Washington DC, USA
2002: Scholarship at HEUNI, Helsinki
1998 – 2002: YSU, Faculty of Law, Chair of Criminal Law, Post-graduate course
1993 – 1998: YSU Faculty of Law

Scientific degree
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

Topic of scientific thesis
“Criminological characteristics of violent-property crimes in Armenia”, PhD, 12.00.05 Criminal Law and Criminology, Penitentiary Law, 2003

Scale of scientific interests
Juvenile deviancy, crime trends, victimological issues, efficiency of penalties, human rights, corruption

Academic courses
Criminal Law, Comparative Criminal Law, Victimology, Juvenile Justice, International Conventions and RA Criminal Legislation, Human Rights in Legal Perspective

Professional experience
Since 1999: YSU Chair of Criminal law, Associate Professor
Since 2011: YSU Centre for European Studies, Professor
Since 2013: RA Justice Academy, Professor
Since 2007: GRECO, expert
Since 2010: OECD, expert
Since 2003: European Sourcebook for crime and criminal justice statistics, ational correspondent
Since 2008: RA Chamber of Advocates, Advocate
2016 - 2017: RA Government, expert on evaluation of corruption risks in police
2016: OSCE expert on evaluation of corruption risks in traffic police
2016: OSCE legal expert on juvenile justice issues
2015 - 2016: ABA-Rolli, expert on strengthening advocates` capacities
2013 - 2017: Member of the working group on dragting new RA criminal code
2012, 2015 - 2016: UNICEF expert on child rights, domestic violence issues
2010: RA school of judges, professor
2008 - 2010: USAID anti-corruption (CASALS) project, expert

Membership to scientific/professional structures
Member of 001”Law” Specialized Council (12.00.05)
Member of qualification (competition-attestation) commission of RA Special investigative Service

Membership to public or other structures
Member of Armenian Bar Association
Member of European Society of Criminology

Languages
Armenian (mother tongue), Russian, English, German, French

(+374 60) 71-02-50
(inner line 12-50)
annamargaryan@ysu.am

Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Տարիքը որպես քրեական պատասխանատվության անհրաժեշտ նախադրյալ
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 44-53
|
Ընկերական միջավայրի ազդեցությունը անչափահասի հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի ձևավորման գործընթացում
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 320-334
|
Ընտանիքի դերը անչափահասի հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի ձևավորման գործընթացում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 58-76
|
Անչափահասների շեղվող վարքագծի բնութագիրը ՀՀ-ում
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 213-233
|
Անչափահասների հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի սոցիալ-հոգեբանական և մոտիվացիոն առանձնահատկությունները
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 53-64
|
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Book
Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ
|
Անչափահասների հանցավորության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում (1993-2016 թթ.)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 71-83
|
Անչափահասների նկատմամբ պատժի և քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցների նշանակման առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 55-61
|
Состояние преступности несовершенн олетних в Республике Армения (1993-2016 гг.)
2017 | Article
Уголовное право и криминология, Аграрное и земельное право. 2017. No 7(151), стр. 129-139
|
Уголовно-правовые аспекты наказания нeсовeршeннолeтних в Рeспубликe Армeнии
2017 | Article
Уголовное право и процесс, Образование и право no 10, 2017, стр. 156-165
|
Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության դրույթների արտացոլումը ՀՀ քրեական օրենսդրության մեջ
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 266-280
|
Անչափահասների պատժի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 41-51
|
Juvenile Delinquency in Armenia
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.229-243
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Ընտանեկան բռնությունը ՀՀ-ում. օրենսդրական կանոնակարգման որոշ հիմնախնդիրներ
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 203-213
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հանցավորության նկատմամբ վախը և վիկտիմիզացիան Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 135.3, Երևան 2011թ., էջ 19-41
|
Հասարակական կարծիքի հարցում Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ զեկույց
2011 | Book
Մենագրություն, «Պրոակտիվ հասարակություն» իրավապաշտպան ՀԿ, Ասողին, 2011, 208 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Crime and punishment around the worls: Asia and Pacific Volume 3 Armenia
2010 | Article
Editor Doris C. Chu, Graeme R. Newman, ABC-CLIO, Oxford, England, 2010, p. 13-20
Juvenile Delinquency in Europe an Beyond (Results of the Second International Self-Report Delinquency Study: Armenia)
2010 | Article
Springer, London, 2010, p. 369-381
Առաքելյան Սերգեյ , Գաբուզյան Արա , Մարգարյան Աննա , Սիմոնյան Տիգրան , Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ
Անչափահասների շեղվող վարքագծի և վիկտիմիզացիայի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2008 | Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 160-172
Ա. Մարգարյան , Զ. Թոքմաջյան
Ազատազրկում թե՞ այլընտրանք. իրականություն և զարգացման հեռանկարներ
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Գրական հայրենիք, 2007, 72 էջ
Հաագայի 1954թ. Մայիսի 14-ի «Զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի դրույթների ամրագրումը ՀՀ քրեական օրենսգրքում
2006 | Article
«Իրավագիտության հարցեր» թիվ 1-2, Երևան, 2006, էջեր 26-31
Tendenzen der Kriminalität in Armenien in der Übergangszeit
2004 | Article
Strafrecht and Kriminalität Entwicklungen in Mittelund Osteuropa, Bochum, 2004, p. 31-47: «Քրեական իրավունքը և հանցավորությունը. զարգացումը Միջին և Արևելյան Եվրոպայում», Բոխում, 2004, էջեր 31-47
Тенденции преступности в Армении в переходный период
2004 | Article
Преступность и уголовная политика в Европе, Том 1: Уголовное право и преступность (Развитие в Средней и Восточной Европе), Бохум, 2004, стр. 31-50
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայի բնութագիրը
2003 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», թիվ 4, Երևան, 2003 էջեր 34-42
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայի ձևավորումը
2003 | Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2003, էջեր 249-266
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցավորության վիկտիմոլոգիական ասպեկտը
2002 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», թիվ 1-2, Երևան, 2002, էջեր 55-58
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցանքներ կատարած անձանց սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը
2002 | Article
«Պետություն և իրավունք», թիվ 2 (16), Երևան, 2002, էջեր 78-88
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցավորության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
2001 | Article
«Պետություն և իրավունք» թիվ 4 (14), Երևան, 2001, էջեր 74-81
Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա
2001 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001