Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Оптимальная модель тестового контроля сформированности коммуникативной компетенции
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար. #1(10), ԵՊՀ-ի հրատ., Եր.,2013, 232 էջ. - С. 142-152
Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության դասընթացում
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2013, Էջ 123-128
Դասավանդողի հաղորդակցական ներգործության և սովորողի հաղորդակցական ակտիվության փոխառնչությունների հարցի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես: Եր., «Զանգակ» հրատ., 2013, № 3-4, էջ 11-21
Դպրոցականի հաղորդակցական ակտիվության խթանման ու զարգացման հնարավորությունները
2013 | Հոդված/Article
«Հայ մանկավարժության պատմությունը և դպրոցի արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Եր., «Զանգակ» հրատ., 2013, 80 էջ, էջ 48-53
Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն I աշխատություններում
2013 | Թեզիս/Thesis
«Մանկավարժական միտք», 2013, թիվ 1-2, էջ 234-245
Կրթության զարգացման և որակավորման խնդիրները
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2013, N 1-2, Էջ 5-11
Методологические подходы при анализе системы педагогических ценностей
2013 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension, Humanities and Social Science. I(2), Issue 12, 2013, Hungary, p. 7-10
Особенности управления системы высшего образования Франции
2013 | Հոդված/Article
Որակյալ ուսուցման հիմնախնդիրները ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ՀՀ ԿԳՆ և «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության համատեղ գիտաժողովի հոդվածների հավաքածու, Մաս I, 72-78 էջ, Երևան, 2013թ.
Վաղ մանկական աուտիզմը որպես սոցիալական հիմնախնդիր
2012 | Հոդված/Article
ԱՊՀ պետությունների ուսուցիչների և կրթության աշխատողների XI-րդ գիտական նստաշրջանի ժողովածու: «Կրթությունում զարգացման և ներառական գործընթացների ժամանակակից ուղղությունները», Երևան, 2012, էջ 89-91
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տեսաշարժողական տարածական կողմնորոշման զարգացումը
2012 | Հոդված/Article
«Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը մանկապարտեզում և տարրական դասարաններում» Մոսկվա, 2012, N 1, էջ 40-45