Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Մանկապարտեզում և տանը երեխաների տեսողության պահպանման մանկավարժական պայմանների հետազոտում
2012 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2012, էջ 45-50
Կրտսեր դպրոցականների ողնաշարի խանգարումների կանխարգելումը
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, - 56 էջ
Հատուկ կրթության հանրագիտարան
2012 | Գիրք/Book
Եր. Զանգակ-97», 2012, -248 էջ
Долина устойчивости странных карликов
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика , т. 55, 113-126 , 2012
Խորհրդանիշները Վահան Տերյանի խոսքարվեստում
2012 | Հոդված/Article
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Զանգակ» հրատ., Եր., 2012, էջ 104-113
Բարբառային և ժողովրդախոսակցական բառերը Վահան Տերյանի խոսքարվեստում
2012 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 1 (189), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2012, էջ 80-88
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Գիրք/Book
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
Ի. Կարապետյան , Լ. Թորոսյան
Բանավոր խոսքի ուսուցման հարալեզվական միջոցներն անգլերենի մասնագիտական դասընթացում
2012 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք. - 2012, N – 1-2, էջ 158-164
ԼևոնԿարապետ Պալճյանի մանկավարժական մտքերը «Հերկ» հանդեսում
2012 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», թ. 34, 2012, էջ 192-200