Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Նաիրա Մակիչի Ավագյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
2013 – դոցենտի գիտական կոչում՝ լեզվաբանություն մասնագիտությամբ
1985 –1990 Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն, դիպլոմ գերազանցությամբ
որակավորումը` բանասեր, ուսուցիչ, թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 – մինչ այժմ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1993 – 2013 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1991 – 1993 Երևանի Անանիա Շիրակացի համալսարան, դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2016 – AASE 4-րդ միջազգային գիտաժողով՝ Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտա¬կար¬գայ¬նության լույսի ներքո
2014 – Success Conference by the British Council Armenian Branch
2013 – Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի հիմնադրման 5-ամյակին
2011 – Teacher training sessions: “New Opportunities in EFL with Cambridge University Press”
2011 – Teacher training sessions: “New ELT Courses and Teaching Methodology in Armenia”
2010 – Language Assessment (workshop sponsored by ETS)
2010 – Training in Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference

Օտար եզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական), վրացերեն (խոսակցական)

Էլ. փոստ
Naraavakyan@ysu.am

Նաիրա Ավագյան , Լ. Հ. Կարապետյան, Ն. Մ. Ավագյան, Ա. Վ. Մարգարյան
Նախաշտեմարան
2020 | Գիրք/Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2020, 312 էջ
N. Avagyan , Ն․ Ներսիսյան, Ա․ Մարգարյան, Ա․ Հակոբյան
Words commonly confused by EFL learners
2020 | Գիրք/Book
Ասողիկ հրատարակչություն, Երևան, 2020, 104 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ խնդիրների հաղթահարման որոշ մոտեցումներ
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 219-223
|
Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան
|
A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ
|
Legends and Tales: Home Reading with Exercises
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 128 էջ
Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան
Lusine Zakalashvili, Naira Avagyan
Modal Verbs of Obligation in Quotations and Political Discourse
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. 2016, 2(16), 81-90 pp.
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Գիրք/Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Գիրք/Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2014թ., 303 էջ
A Step to Wider English
2014 | Գիրք/Book
Երևան, ՎՄՎ Պրինտ հրատ., 2014, 160 էջ
Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ թարգմանական սխալների շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, Երևան, 2014թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 275-278
Արուս Մարգարյան , Նաիրա Ավագյան , Մարգարիտա Ապրեսյան , Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Ռուբինա Գասպարյան, Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Գիրք/Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 250 էջ
Ա. Մարգարյան , Լ. Աթոյան, Մ. Ապրեսյան , Ի. Կարապետյան, Ա. Խաչիկյան, Ն. Ավագյան , Լ. Կարապետյան , Ռ. Գասպարյան, Մ. Նազարյան, Ա. Ոսկանյան
Անգլերեն 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, Երևան, 2013, 17,5 տպ.մ:
10 Թեստ - Անգլերեն 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշօրինակներ
2013 | Գիրք/Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2013, 136 էջ
Նախաշտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2013, 296 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ. 331 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ.
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2012 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2012 թ.
The Cooperative Learning Method in Teaching EFL to Armenian Students
2012 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 1-2(10), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2012, էջ 104-108
On Psychological, Semantic and Structural Aspects of English Colour Terms
2012 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Lusakn Publishers, Yerevan 2012, 60-64 pp.
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
On Some Peculiarities of Bilingual Children's Speech Development
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 1 (8), Լուսակն հրատ., Երևան, 2011, էջ 77-80
A Basic English Grammar. Syntax (with exercises)
2011 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2011, 136 pp.
A Basic English Grammar. Morphology (with exercises)
2011 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից,
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House,, 2011, 344 pp.
Some Aspects of Computer-aided Formative and Summative Assessments
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2 (9), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2011, էջ 79-82
Views on EFL Testing System
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 1-2(7). Lusakn Publishers, Yerevan. 2010, pp. 121-124
English Tests for 9th Form Pupils (Preparation for Secondary School Leaving Exams)
2011 | Գիրք/Book
Manual,Yerevan, “Zangak” Publishing House, 2011. 96 pp.
English 7 (Tests for 7th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 5 (Tests for 5th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 6 (Tests for 6th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 6 (Tests for 6th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 7(Tests for 7th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 8 (Tests for 8th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 9 (Tests for 9th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 9 (Tests for 9th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 5 (Tests for 5th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
21Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 304 pp.
Exercises for the Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams (Shtemaran)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 296 pp.
English 8 (Tests for 8th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp. Co-author
Նաիրա Մակիչի Ավագյան , Լուսինե Գառնիկի Զակալաշվիլի
Philosophical Quotes
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 96 pp.
A Practical English Grammar (with exercises)
2009 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 298 pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2004, 293pp.)
Improve Your Writing: Texts for Reproduction
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 222pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 288pp.)
Improve Your Writing: Texts for Dictation
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 186pp. 2-nd edition, Revised. Co-author and editor. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 228pp.)
Exercises for the Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams (Shtemaran)
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 288 pp.
15 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 208 pp.
Exercises in Basic English Structures
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak” Publishing House, 2009. 190pp. 3-rd edition, Revised. Co-author and editor. (1-st edition in 2002, 181pp., 2-nd edition in 2004, 204pp.)
4 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2008 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 46 pp.
6 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2008 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 46 pp.
English A (Textbook for elementary school)
2008 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 110 pp.
Հղկենք գրավոր խոսքը. Փոխադրության նյութեր
2006 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2006, 228 pp.
Հղկենք գրավոր խոսքը. Թելադրության նյութեր
2006 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2006, 288 pp.
Անգլերենի գործնական քերականություն (վարժություններով)
2004 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից
Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2004, 296 pp.
Անգլերեն լեզվի հիմնական կառույցները (վարժությունների ժողովածու)
2004 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Zangak-97 Publishing House, 2-nd edition, revised, 2004, 204 pp.
Exercises in Basic English Structures (վարժությունների ժողովածու)
2002 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2002, 181 pp.