Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Վլադիմիր Համբարձումի Հովհաննիսյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսությունների թեմաները
«ՏՓԽ երկրների միջազգային մասնագիտացված հաստատությունները» ի.գ.թ. 12.00.06.- «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ:
«Քրեական արդարադատությանան սկզբունքները միջազգային իրավունքում» ի.գ.դ., ԺԲ.00.06.- «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Միջազգային քրեական իրավունք, մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանություն: Ժամանակակից գլոբալ զարգացումները և միջազգային
իրավունքը:

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու իրավունքները միջազգային հարաբերություններում և միջազգային դատարանները», «Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը», Ցեղասպանության և միջազգային այլ հանցագործությունների դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրները։

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1991 թ. մինչև 1996 թ. ԵՊՀ Պետական, վարչական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ամբիոնի դոցենտ,
1991 - 1996 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ,
1996 - 2018 թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավոր, փոխնախագահ
2019 թ-ից մինչ այսօր Հայ Ռուսական Համալսարանի եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/նասնագիտական կառույցներին
ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող ԺԲ 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ, Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ, Միջազգային իրավունքի ռուսական ընկերակցության գործադիր կոմիտեի անդամ:

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ, Միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի նախագահության անդամ:

Պարգևներ/կոչումներ
Դատավորի որակավորման բարձրագույն դաս:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Զինապարտ:

(+374 60) 71-02-55 (inner line 12-55)
hovhannisyanvl@ysu.am

The Republic of Armenia in the Family of Sovereign states
2021 | Հոդված/Article
Independence of the Republic of Armenia and Liberal Reforms:-Yerevan, Antares, 2021.-360, pp.106-113
Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետությունների միջազգային ընտանիքում
2021 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները: Մաս 2:-Եր., Անտարես, 2021.- 268, էջ 164-175
Международные стандарты прав человека в правоприменительной практике конституционных судов
2017 | Հոդված/Article
Российский юридический журнал, 2017, 2 (113), стр. 31-36
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Հաշմանդամների` որպես խոցելի խավի իրավունքների պաշտպանության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 99-115
|
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:
Принципы уголовного правосудия в междунарожном праве. Эволюция и особенности имплементации
2012 | Գիրք/Book
Монография, МОСКВА-NOTA BENE 2012, 328 стр.
Քրեական արդարադատության ոլորտում իրավունքների սահմանափակումը և մարդու իրավունքների միջազգային դատարանների իրավական դիրքորոշումների բնույթը
2012 | Հոդված/Article
Սահմանադրական դատարան: ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 1(63), էջեր 6-14
Акты международного права и современная концепция принципов уголовного правосудия
2012 | Հոդված/Article
Евразийский юридический журнал №3(46), М. 2012, стр. 43-47
Решения международных судов по правам человека как особый источник развития и соблюдения принципов уголовного правосудия
2012 | Հոդված/Article
Журнал «Международное право и международные организации», №1, 2012, стр. 65-71
Международные уголовные Суды и принципы уголовного правосудия (часть 1-я.)
2012 | Գիրք/Book
Научно-практический журнал “Публичное право”, № 2(6)2012, Киев 2012. стр.117-122
Международные уголовные Суды и принципы уголовного правосудия (часть 2-я.)
2012 | Հոդված/Article
Научно-практический журнал “Публичное право”, № 3 (7)2012, Киев 2012. стр.97-103
Принцип nullum crimen, nulla poena sine lege
2011 | Հոդված/Article
ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского Государственного Университета. Серия “Юридические науки”. № 3(6)2011, стр.70-73
Международно-правовые основы принципа презумпции невиновности
2011 | Հոդված/Article
ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского Государственного Университета. Серия “Юридические науки”. № 4 (7) 2011, стр. 76-80
Քրեական արդարադատության սկզբունքները միջազգային իրավունքում. էվոլյուցիան և իմպլեմենտացիայի առանձնահատկությունները
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ՙՏիգրան Մեծ՚, Երևան 2011, 384 էջ
Միջազգային իրավունքը և չճանաչված պետություններում մարդու քրեաարդարադատական իրավունքների երաշխավորման հիմնախնդիրը
2011 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, № 2, 2011, էջեր 16-19
Քրեական արդարադատության սկզբունքների և նորմերի վերաբերյալ ժամանակակից հայեցակարգի միջազգային պայմանագրային հիմքերի ձևավորումը
2010 | Հոդված/Article
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան, չորրորդ տարեկան գիտաժողով, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջեր 89-110
Севрский мирный договор (10-е августа 1920 г.) и требования армян. Основополагающие правовые требования западного армянства
2009 | Հոդված/Article
Международная научно-практическая конференция. Сборник научных докладов. Юни Пресс СК, Москва 2009, стр.18-37
Treaty of Severes of August 10, 1920 and Armenian's Claims. THE MAIN ISSUES OF WESTERN ARMENIANCY'S CLAIMS
2009 | Հոդված/Article
International research and practical conference. Collection of Conference Papers. Yerevan, 2009, p. 19-38
Некоторые проблемы защиты прав человека в непризнанных государствах
2005 | Հոդված/Article
Международный альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии. Ереван 2005, стр. 214-219
Չճանաչված պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանության մի քանի հարցեր
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, №4 2005, էջեր. 56-58
Критерии ограничения прав человека в чрезвычайных ситуациях согласно прецедентному праву Европейского суда по правам человека
2003 | Հոդված/Article
Международный альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии Ереван 2003, стр. 103-117
Некоторые вопросы имплементации Европейской конвенции о правах человека в Республике Армения
2003 | Հոդված/Article
ДАЙДЖЕСТ официальных материалов и публикаций в периодической печати. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ. №6, М. 2003, стр. 8-14
Վերսալի և Սևրի հաշտության պայմանագրերի դերը մշտապես գործող միջազգային քրեական դատական մարմին ստեղծելու գործում
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 2003, էջեր 100-116
Некоторые вопросы имплементации Еврпопейской конвенции о правах человека в Республике Армения
2003 | Հոդված/Article
Конституционное правосудие. Ереван 2002, И 4(18)/2003, И 1(19), стр. 63-75
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Գործունեության առանձնահատկությունները, վճիռների իրավաբանական բնույթը և գանգատների ներկայացման կարգը
2002 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, Երևան 2002, 120 էջ
Միջազգային պայմանագրերի կնքման և կատարման տեսական և գործնական մի քանի հարցեր
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, Երևան 2001, 254էջ
Доклад на VIII Международной судебной конференции (25-27.05.2000г., г. Сан-Франциско). Конституционное правосудие
2000 | Հոդված/Article
Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. Конституционное правосудие. Выпуск 2 (8) 2000. Ереван-2000, стр. 20-24
Միջազգային պայմանագրերի դերը մարդու իրավունքների վերաբերյալ ՀՀ ներպետական օրենսդրության ձևավորման գործում
1997 | Հոդված/Article
Մարդու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները թեմայով սեմինարի զեկուցումների ժողովածու, Տիգրան Մեծ հրատ., Երևան 1997, էջեր 87-95
Միջազգային պայմանագրերը և մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները
1997 | Հոդված/Article
(Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները հանրապետական սեմինար 30-31 մայիսի 1997թ.), Երևան 1997թ., էջ` 78-86
Սահմանադրական վերահսկողություն
1997 | Գիրք/Book
Երևան, 1997, 25 էջ
Մարդու սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները նորանկախ երկրների սահմանադրական վերահսկողության համակարգում
1996 | Հոդված/Article
Սահմանադրական վերահսկողությունը և ժողովրդավարական գործընթացները նորանկախ երկրներում. Միջազգային սեմինարի նյութերի ժողովածու, Երևան 1996, էջեր 64-72