Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ալեքսանդր Կոնստանտինի Գրիգորյան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
1983 - 1990 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ)
1993 - 1996 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ (տեսական ֆիզիկա)

Գիտական աստիճան
2000 թ-ին ֆիզ.մաթ.գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ
Թեկնածուական - «Տարօրինակ քվարկային նյութից բաղկացած գերխիտ աստղերի մոդելները»

Աշխատանքային փորձ
1990 - 1993 թթ. ուսումնական լաբորոտորիայի վարիչ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1993 - 2000 թթ. ասիստենտ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2006 թթ. դոցենտ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2006 թթ. ուսումնական վարչության պետ, ԵՊՀ
2006 - 2019 թթ․ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ԵՊՀ
2006 թ-ից մինչ այժմ` դոցենտ, մանկավարժության ամբիոն, ԵՊՀ
2013 - 2021 թթ․«Համալսարանական կրթության ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների լաբորատորիայի» գիտական ղեկավար, ԵՊՀ
2019 թ․ Գլխավոր տնօրենի խորհրդական, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
2019 թ-ից մինչ այժմ՝ տնօրեն, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկ

Կարդացվող դասընթացներ
Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը բուհում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերխիտ երկնային մարմիների ֆիզիկա (ավելի քան 35 գիտական հրատարակություններ)
Բարձրագույն կրթության կառավարում (ավելի քան 60 գիտական հրատարակություններ)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2004 թթ. «Երևանի պետական համալսարանի կառավարման համակարգի բարելավում», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար
2005 - 2006 թթ. «ECTS կրեդիտների կուտակում և փոխանցում` հիմնված միջհամալսարանական կրթական ծրագրի վրա», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2006 - 2007 թթ. «Երևանի պետական համալսարանի ներքին որակի ապահովման համակարգի զարգացում», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար
2007 - 2008 թթ. «ECTS-ի վրա հիմնված կրեդիտային համակարգ Հայաստանի համար», Տեմպուս եվրոպական ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2007 - 2009 թթ. «Որակի ներքին ապահովման համակարգը հայաստանյան բուհերում», Տեմպուս եվրոպական ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2008 - 2009 թթ. «Ներքին որակի ապահովման համակարգի շրջանակային մոդել` միջբուհական կոնսորցիումի օրինակի հիման վրա», Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի դրամաշնորհ, ԵՊՀ-ի կողմից ծրագրի համակարգող
2010 - 2011 թթ. «ԵՊՀ կրթական ծրագրերի որակի ապահովման գործընթացների զարգացումը”, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ, ծրագրի ղեկավար
2010 - 2012 թթ․ «ԵՊՀ ինքնագնահատման համակարգերի զարգացում և ինտեգրում», Տեմպուս Եվրոպական միության ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից նախագծի համակարգող
2012 - 2013 թթ․ «ԵՊՀ որակի ապահովման ներքին համակարգի զարգացում և ինքնագնահատման գործընթացի ներմուծում», Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհ, Ծրագրի ղեկավար
2012 - 2015 թթ․ «Արևելյան հարևանության երկրների բարձրագույն կրթության համակարգերի կայուն զարգացման և ինքնավարության խթանումը», Տեմպուս Եվրոպական միության ծրագիր , ԵՊՀ-ի կողմից նախագծի համակարգող
2013 - 2016 թթ․ «Ազգային և սեկտորային որակավորումների շրջանակի ներդրումը Հայաստանում»
Տեմպուս Եվրոպական միության ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից նախագծի համակարգող
2017 - 2018 թթ․ «Նորարարական տեխնոլոգիաների մագիստրոսական ծրագրի էներգաարդյունավետ շինարարության ոլորտում ՀՀ և ՌԴ համալսարանների և շահառուների համար» Էրազմուս+ ծրագիր, Գնահատող խորհդի անդամ
2017 - 2018 թթ․ «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման նպատակով» Էրազմուս+ ծրագիր, ԵՊՀ-ի կողմից նախագծի համակարգող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2005 - 2019 թթ․ Ակադեմիական ճանաչման և շարժունակության ազգային տեղեկատվական կենտրոնի խորհրդի անդամ
2006 - 2007 թթ․ Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների իրականացման ազգային աշխատախմբի անդամ
2008 - 2013 թթ․ Տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացման նոր ուղղություններով կադրերի մասնագիտական վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ԱՊՀ երկրների հենքային կազմակերպության խորհրդի անդամ
2008 - 2010 թթ․ Կրթության որակի ապահովման ազգային աշխատախմբի անդամ
2008 - 2010 թթ. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի խորհրդի անդամ
2015 - 2019 թթ․ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի խորհրդի անդամ

Պարգևներ
01.10.09 թ-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մեդալ,
03.10.09 թ-ին ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ
09.06.14 թ-ին Անանիա Շիրակացու մեդալ

agrigoryan@ysu.am
(+374 60) 620-620

Сравнительный анализ систем аккредитации высшего образования Республики Армения и Республики Казахстан
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, թիվ 1(5), 213-217 էջ, Հայաստան, 2021
Социально-педагогические условия формирования культуры здорового образа жизни учащихся
2021 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. серія педагогічні науки, 2021, N 1, c. 205-212
Сравнительный анализ систем аккредитации высшего образования Республики Армения и Российской Федерации
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 123-133
Նամակ խմբագրություն
2018 | _____________
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 68
|
Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76
|
Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8
|
Проблемы модернизации университетского образования в условиях мирового финансового кризиса
2013 | Հոդված/Article
Вестник Волгоградского государственного университета № 2, 2013 г., Мировой опыт университетского образования. Приложение к серии 6, Университетское образование, 46 с.
Долина устойчивости странных карликов
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика , т. 55, 113-126 , 2012
Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для инновационной экономики
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, 20-21 января 2011 года, г. Москва, стр. 71-77
Stability Valley of Strange Dwarfs: When Can They Explode?
2011 | Թեզիս/Thesis
In book of abstracts of Int. Conf. on the Physics of Neutron Stars, eds: D. A. Baiko, Yu. A. Uvarov and D. G. Yakovlev, Saint-Peterburg,July 11-15, 2011, p.56
О странных карликах
2010 | Հոդված/Article
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 35-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ 2010-2011 ուստարվա գործունեություն Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2010 , էջ 32-34
Ուսանողական հարցումները` որպես կրթության որակի վերահսկման միջոց: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 98-102
Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2003-2009)
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009 թ., 104 էջ
Իրազեկ դասախոսական կազմը` որպես կրթության որակի ներքին երաշխիք: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009 թ., էջ 70-74
Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Որակի բարելավման փորձը, մարտահրավերները և հեռանկարները Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, էջ 7-25
Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու: 23-24 սեպտեմբերի 2008 թ., Երևան, 2009, էջ 17-22
Устойчивость странных карликов I
2009 | Հոդված/Article
Статический критерий устойчивости. Постановка задачи, Астрофизика, т.52, с. 325, 2009
Stability and observational properties of strange dwarfs
2009 | Հոդված/Article
Gravitation and Cosmology,v.15, p.188, 2009.
Устойчивость странных карликов
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 325, 2009. Астрофизика, т.52, с. 481, 2009
The stability valley of strange dwarfs
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstract booklet of the International Conference “Compact stars in the QCD phase diagram II (CSQCDII)”, Beijing, China, May 20-24, 2009, p.42
Устойчивость странных карликов I. Статический критерий устойчивости. Постановка задачи
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 481-491, 2009
Сверхплотные звезды содержащие странные барионы
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 325-332, 2009
Устойчивость странных карликов II
2009 | Հոդված/Article
Результаты вычислений, Астрофизика, т.52, с. 481, 2009
ECTS-ի ներդրման ԵՊՀ փորձը: Անցումը կրեդիտային համակարգին ՀՀ բուհերում. ներկա իրավիճակ, զարգացումներ, մար-տահրավերներ
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եզրափակիչ խորհրդաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 16-17 սեպտեմբերի, 2008, էջ 45-51
Устойчивость и наблюдательные проявления странных карликов
2008 | Թեզիս/Thesis
13-ая Российская гравитационная конференция (международная коференция по гравитации, космологии и астрофизике RUSGRAV-13) РУДН, Москва, 23-28 июня 2008, с.136
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական գործընթացի կառավարման կատարելագործման միջոց
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 72-77
А. К. Григорян , Э. В. Чубарян , Г. Г. Жамгарян , Р. В. Топчян, А. Н. Саргсян, А. А. Мелконян
Усовершенствование системы управления учебным процессом Ереванского государственного университета: Контроль качества образования
2004 | Գիրք/Book
Ер., изд. ЕГУ, 2004, 39 с.
Модели странных звезд с корой и странных карликов
2004 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.47, 223-236,2004
On strange quark dwarfs
2004 | Հոդված/Article
In “Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics”, Kharkov National University, 2004, p.118-121
О странных кварковых звездах малых масс с корой
2001 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.44, 469-474, 2001 (Astrophysics, v.44, 382, 2001)
Странная кварковая материя в сверхплотных звездах
2001 | Հոդված/Article
Сборник научных статей, посвященный 25-летию основания Радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, 2001, с.39-44
About the influence of crust boundary density on strange stars minimal mass
2000 | Թեզիս/Thesis
In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000
On strange quark stars
2000 | Թեզիս/Thesis
In Proceedings of the 20th Texas Simposium on Relativistic Asrophysics, Austin, Texas, Dectember 10-15, 2000, p.71
Странные звезды и их остывание при позитронной электронейтрализации кварковой материи
1999 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.42, 617-630, 1999 (Astrophysics, v.42, 467, 1999)
Модели странных звезд с корой
1999 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.42, 439-448, 1999 (Astrophysics, v.42, 330, 1999)
Странные звезды при наличии позитронов
1999 | Թեզիս/Thesis
Тезисы 10-ой Российской Гравитационной конференции, Владимир, 1999
Красный гигант со странной звездой в качестве ядра
1998 | Հոդված/Article
Основные сходства и отличия от объектов Торна-Житков, Астрофизика, т.41, с.533-544, 1998
Neutron stars with quark cores
1997 | Թեզիս/Thesis
Abstract in Plenary Lectures and Contributed Papers, 15th International Conference on General Relativity and Gravitation, Pune, India, 1997, p.159
On Strange Stars
1995 | Հոդված/Article
Astron. Lett., 21, 122-125, 1995.
О странных звездах
1995 | Հոդված/Article
Письма в Астрон.ж., т.21, 136-139, 1995
Strange quark matter and superdense stars models
1995 | Թեզիս/Thesis
Abstract in Proceedings of the 14th International Conference on General Relativity and Gravitation, Florence, Italy, 1995
О дефекте массы странных звезд
1995 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.38, с.269-278, 1995
Странная кварковая материя и модели странных звезд
1994 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.37, 499-514, 1994
Strange Quark Matter and Strange Stars Models
1994 | Հոդված/Article
Astrofizika, 37, 499-514, 1994 (in Russian)