Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Արմենուհի Արամի Մարտիրոսյան

Դասախոս | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2001 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, գերազանցության դիպլոմ
2009 -2014 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
-ղեկավար դոցենտ` Ա.Մաթևոսյան
-մինիմումներ, փիլիսոփայություն, իսպաներեն, համակարգիչ
2012 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2014 թ. Certificate of Proficiency (Advanced Level) (International Test of English Proficiency)
2016 թ. ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր Դիվանագիտության ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
2008 - 2010 թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2006 թթ. Արմավիրի միջնակարգ դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անգլերենի դասավանդման ժամանակակից մեթոդները, discourse analysis (հաղորդակցական խոսքի վերլուծություն), ոճաբանություն, դարձվածքաբանություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan “Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol” զեկուցում ATINER 17-րդ միջազգային գիտաժողովում (Աթենք, 2015 թ., մայիս)
Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan “Some Approaches and Strategies in Teaching the Language of Diplomacy at the Faculty of International Relations, YSU” զեկուցում IJAS միջազգային գիտաժողովում ( Իտալիա, Վենետիկ 2017թ. հունիս)

Լեզուներ
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Significant Events in the History of Diplomacy
2020 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 178 էջ, 2018, անգլերեն


Լատիներեն փոխառությունների գործածման յուրահատկությունները դիվանգիտական լեզվում
2018 | Գիրք/Book
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 9, 40-46 էջ, 2018
English for Future Diplomats
2018 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 386 էջ, 2018, անգլերեն
Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol
2016 | Հոդված/Article
ATINER’s Conference Paper Series
EDU2015-1770
Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ
2016 | Հոդված/Article
Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ
Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol
2015 | Թեզիս/Thesis
Education Abstracts. 17th Annual International Conference on Education.
Athens, Greece, 18-21 May, 2015, www.atiner.gr
On Some Peculiarities and Methods of Teaching Diplomatic Protocol in English
2015 | Թեզիս/Thesis
Օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիրները: Միջհամալսարանական գիտաժողով` նվիրված Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի 5-ամյակին: Երևան, 4 մայիսի, 2015, էջ 23
Episodes from the History of Diplomacy / Improving Listening Skills
2015 | Հոդված/Article
Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2015, 127 էջ
«Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվեցողություն» ոււսումնական ձեռնարկը և դրա բառապաշարի յուրացման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, «Լուսակն» հրատ., գիտ. հոդվ. ժող. N6., 2015, էջ 66-72
Descriptive Language and Idiomatic Phrases in P. G. Wodehouse’s Novels
2015 | Հոդված/Article
Armenian Foila Anglistika. International Journal of English Studies. Lusakn Publishers, Yerevan, 2015, pp. 65-69
A Guide to Diplomatic Correspondence
2015 | Գիրք/Book
Textbook/ Yerevan, 2015, pp. 214
The Importance of idioms for English language learners
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, N14, էջ 219-223 (անգլերեն)
|
Diplomatic Protocol
2013 | Գիրք/Book
YSU Press, 2013, 216 pp.
|
Հատկաբանական դարձվածքների որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ. 4/2012թ - Երևան, էջ 31-35 (հայերեն)
|
How to Compile Diplomatic Correspondence?
2011 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan University Press, 2011, pp.137
|
Language and Persuasion: Persuasive Power of the Language
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում. Գիտամեթոդական Հանդես, Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան 2009, N2, էջ 11-17 (անգլերեն)
|