Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Մարինե Գագիկի Մկրտչյան

Դասախոս | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
2003 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2008 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2014 թ. Certificate of Proficiency (Advanced Level) (International Test of English Proficiency)
2016 թ. ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր Դիվանագիտության ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
1998 - 2010 թթ. Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 թ. Գենդերային ուսուցման դասընթաց

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
 • Marine Mkrtchyan, Tatevik Mazmanyan “The Role of Innovative Educational Technologies in Innovation Management” զեկուցում «International Black Sea University» 11-րդ միջազգային գիտաժողովում (Թբիլիսի, 2016 թ., մայիս)
 • Marine Mkrtchyan, Armenuhi Martirosyan “Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol” զեկուցում ATINER 17-րդ միջազգային գիտաժողովում (Աթենք, 2015 թ., մայիս)

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (խոսակցական)

 • Significant Events in the History of Diplomacy
  2020 | Գիրք/Book
  Հայաստան, Երևան, 178 էջ, 2018, անգլերեն


  Diplomacy and Press
  2018 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ
  Լատիներեն փոխառությունների գործածման յուրահատկությունները դիվանգիտական լեզվում
  2018 | Գիրք/Book
  Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 9, 40-46 էջ, 2018
  Marine Mkrtchyan , Tatevik Mazmanyan
  The Role of Innovative Educational Technologies in Innovation Management
  2016 | Հոդված/Article
  11th International Silk Road Conference on Innovations in Business, Education and Sciences. 2016, p. 57-62
  |
  Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol
  2016 | Հոդված/Article
  ATINER’s Conference Paper Series
  EDU2015-1770
  Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ
  2016 | Հոդված/Article
  Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ
  Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol
  2015 | Թեզիս/Thesis
  Education Abstracts. 17th Annual International Conference on Education.
  Athens, Greece, 18-21 May, 2015, www.atiner.gr
  On Some Peculiarities and Methods of Teaching Diplomatic Protocol in English
  2015 | Թեզիս/Thesis
  Օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիրները: Միջհամալսարանական գիտաժողով` նվիրված Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի 5-ամյակին: Երևան, 4 մայիսի, 2015, էջ 23
  Episodes from the History of Diplomacy / Improving Listening Skills
  2015 | Հոդված/Article
  Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2015, 127 էջ
  «Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվեցողություն» ոււսումնական ձեռնարկը և դրա բառապաշարի յուրացման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
  2015 | Հոդված/Article
  Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, «Լուսակն» հրատ., գիտ. հոդվ. ժող. N6., 2015, էջ 66-72
  Diplomatic Protocol
  2013 | Գիրք/Book
  YSU Press, 2013, 216 pp.
  |
  Politics in Press
  2011 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 159 էջ
  |
  Влияние гендерного фактора на процесс перевода
  2008 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 67-74
  |
  Հայերենից անգլերեն լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) փորձարարական արդյունքների շուրջ
  2007 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 242 - 249
  |
  Հայերենից անգլերեն լեզվական տրանսֆերի փորձարարական արդյունքների շուրջ
  2007 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում. Գիտ. աշխատանքների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2007, N8
  Гендерный фактор как важное условие речевого поведения
  2006 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 125-132
  |
  Asking and answering techniques in a conversational class
  2006 | Թեզիս/Thesis
  Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին: Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2006
  Некоторые проблемы коммуникации с точки зрения гендерного анализа
  2004 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտ.աշխատանքների ժողովածու: ԵՊՀ, Երևան, 2004, N5, 187-191 էջ
  |
  «Խոսենք գործից»
  2000 | Գիրք/Book
  Նոյան Տապան հրատարակչություն, Երևան, 2000, 292 էջ