Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Գագիկ Սերգեյի Ղազինյան

Դեկան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
1979 – 1983 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1972 – 1977 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական – «Հարցաքննության ժամանակ ստացված ապացուցողական տեղեկատվության ստուգման, գնահատման և օգտագործման դատավարական և տակտիկական հիմքերը» ("Процессуальные и тактические основы проверки, оценки и использования доказателственной информации, полученной при допросе", 12.00.09) ի.գ.թ., 1983 թ., Մոսկվայի ԽՍՀՄ դատախազության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ
դոկտորական – «Քրեադատավարական օրենսդրության արդիական հիմնախնդիրները Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում (համեմատական իրավական վերլուծություն)» («Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства в Третьей Республике Армения (сравнительно-правовое исследование)» 12.00.09) ի.գ.դ., ԺԲ.00.04, 2000 թ., ՌԴ գլխավոր դատախազության գիտահետազոտական ինստիտուտ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քրեադատավարական իրավունքի հիմնախնդիրներ,
Ապացուցման հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում,
Հայ իրավունքի պատմություն,
Դատական համկարգի արդյունավետության բացահայտման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական դատավարություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1996 թ–ից մինչև օրս` ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան
2002 թ–ից մինչև օրս` պրոֆեսոր, ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1991 - 2000 թթ. ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
1987 - 2002 թթ. դոցենտ, ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
1983 - 1987 թթ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2002 թ–ից մինչև օրս ԲՈԿ-ի Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի նախագահ,
2016 թ. ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամ
2014 թ. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
2013 - 2018 թթ․ ՀՀ արդարադատության խորհրդի անդամ
2012 թ. ՌԴ կրթության ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ
2000 - 2018 թթ․ ՀՀ ԿԳՆ «Իրավագիտություն» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
2006 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
2013 - 2015 թթ. ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
2016 - 2018 թթ․ ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների իրավական ապահովմանն աջակցող մասնագիտական խորհրդակցական խորհրդի անդամ
2016 թ–ից մինչև օրս Член Совета ВАК Санкт-Петербургского государственного университета

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
Член редакционной коллегии научно-практический журнала Воронежского государственного университета «Судебная власть и уголовный процесс»
Член редколегии Вестника Санкт-Петербургского университета (Серия 14. Право) ՌԴ «Բանբեր Սանկտ Պետորբուրգի համալսարանի. Իրավագիտություն» հանդեսի խմբագրակազմի անդամ
«ԼՂՀ դատական իշխանություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
«Պետություն և իրավունք» հանդեսի գլխավոր խմբագիր

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1997 թ–ից մինչև օրս ՀՀ Իրավաբանների միության նախագահ
2003 թ–ից մինչև օրս Իրավաբանների միջազգային միության փոխնախագահ

Պարգևներ/կոչումներ
1999 թ. «Մխիթար Գոշ» մեդալ
2003 թ. «ՀՀ վաստակավոր իրավաբան»
2015 թ. «Ֆեմիդա-2014» ՌԴ բարձրագույն իրավաբանական մրցանակ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-40 (ներքին 12-40)
gghazinyan@ysu.am

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական կարգավիճակից բխող գործառույթների իրացման տեսական և գործնական որոշ հիմնախնդիրներ
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 35-46
|
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81
|
Некоторые проблемы предварительных судебных слушаний согласно новому уголовно-процессуальному кодексу РА
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 4-10 էջեր
|
Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման սահմանադրական գաղափարի իրացումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի կարգավորումների համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-16
|
Հայեցողական քրեական հետապնդումը անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-33
|
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Современные вызовы првового регулирования уголовного правосудия: Опыт Республики Армения
2018 | Գիրք/Book
Монография, Palmarium Academic Publishing. Mauritius, 2018, 64 стр.
The Constitutional Foundations of the Independence of the Judicial Power in the Republic of Armenia
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 210-231
|
Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2018։ Համահեղինակ: 176 էջ
Уголовное правосудие и основные направления развития уголовно-процессуального законодательства Республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Вестник СПбГУ. Право. 2017. Т. 8. Вып. 4, стр. 459-467
|
Դատական իշխանության անկախության ապահովման սահմանադրական հիմքերը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 42-55
|
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ
Վճռաբեկ բողոքարկման առարկան և ժամկետները: Տեսական և գործնական որոշ հիմնախնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 411-433
|
2015 թ. սահմանադրական բարեփոխումները և գիտության ու կրթության հիմնահարցերի հիմնադիր կարգավորման նոր հայեցակարգը
2016 | Հոդված/Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 5-21
|
Правовое воспитание и обучение в гражданском обществе как важнейшее условие гармонизации межнациональных отношений
2016 | Հոդված/Article
Правовые аспекты гармонизации межнациональных отношений, Тюмень 2016, 72-79 стр.
|
Гагик Казинян , Ани Даниелян
О некоторых проблемах судебного контроля в отношении оперативно-розыскной деятельности
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 39-54
|
Функция обеспечения единообразного применения закона в рамках кассации (правовая сущность и механизм осуществления)
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 110-120
|
Правовое воспитание и обучение в гражданском обществе как важнейшее условие гармонизации межнациональных отношений (Իրավական դաստիարակությունը և կրթությունը քաղաքացիական հասարակությունում՝ որպես ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակեցման կարևորագույն պայման)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 22-27
|
Необходимость внедрения в образовательные стандарты элементов антикоррупционного образования (Հակակոռուպցիոն կրթության տարրերի ներմուծման անհրաժեշտությունը կրթական չափորոշիչներում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 16-20
|
The Legal and Political Problems of Recognition and Compensation of the Armenian Genocide. A New Strategy of Investigation and Preparation of the Isaue / Հայոց ցեղասպանության ճաանաչման և հատուցման իրաավաքաղաքական հիմնախնդիրները. հարցի հետազոտման և նաախապաատրաստման նոր ռազմավարություն / Политико-правовые проблемы признания и компенсации геноцида армян: новая стратегия исследования и подготовка вопроса
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայագիտության», Հայագիտական միջազգային հանդես, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., թիվ 2, 2015, 7-36 էջեր
|
Գագիկ Ղազինյան , Արթուր Վաղարշյան , Առաքել Գյուլբուդաղյան
Հասարակագիտություն 11
2015 | Հոդված/Article
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2015, 264 էջ:
Современные вызовы уголовного правосудия в Республике Армении
2015 | Հոդված/Article
«Российское право: образование, практика, наука» № 1 (85) / 2015, стр. 50-55
|
Գագիկ Ղազինյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Նյութական կամ դատավարական օրենքի նորմի ակնհայտ և կոպիտ խախտման հիմքով դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը և դրա իրավական հետևանքները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 13-25
|
Конституционные решения относительно основных прав и свобод человека и гражданина в контексте проводимых в Республике Армения конституционных реформ
2014 | Հոդված/Article
Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения, Москва, 2014, էջեր 103-111
Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան
2014 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2014, 176 էջ
Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը. Հին շրջանից մինչև մեր օրերը
2014 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 416 էջ
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Materials of Conference Devoted To 80th Anniversary of the Faculty of Law of the Yerevan State University
2014 | Գիրք/Book
Materials of conference devoted to 80th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, p. 494
|
Modern Challenges of Criminal Justice in the Republic Of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 308-320
|
Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2014 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ
Հայ իրավագիտության ձևավորման պատմական առանձնահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր. Հասարակական գիտություններ, 2014, թիվ 2, «Գիտություն» հրատ., 141-149 էջեր
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի օրենսդրական կանոնակարգման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 5-15
|
Հայոց պատմություն
2014 | Հոդված/Article
Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Հայ իրավագիտական մշակույթը XVI-XVII դ. կեսերին, Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ:
Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 655-659 էջեր:
Հանրայնության սկզբունքի տեղը և դերը քրեական դատավարության սկզբունքների համակարգում
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2013, No1(59) էջ 4-18
|
Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013: Համահեղինակ: 96 էջ
Պրոլետարիատի դիկտատուրայի հաստատումը Հայաստանում և դատական համակարգը «ջարդի» նիհիլիստական իրավական քաղաքականությունը (1920-1922թթ.)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 5-18
Հայաստանի իրավական համակարգը և իրավունքի աղբյուրները IV-IX դարերում
2013 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտա¬հրավերները»։ Զեկուցումների դրույթներ. – Եր.։ ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013, էջեր 307-308
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Մինչդատական վարույթի կարգավորման որոշ հիմնախնդիրներ` ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգի
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 7-30
Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում
2012 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 2(6), էջ 75-81
Государство и трудности становления гражданского общества в перенодный период
2012 | Հոդված/Article
Доклады и материалы Международной научно-практической конференции "Российское государство в переходный период (проблемы и перспективы)" Москва 24-25 октября 2012г., Изд-во Московского гуманитарного университета, Москва, 2012, стр. 34-39
Правовые проблемы противодействия коррупции в Республике Армения
2011 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов. Материалы Международной научной конференции “Правовые проблемы противодействия коррупции” (Москва, 2 ноября 2011г.). Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Юриспруденция, М., 2011, стр. 46-49
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Գ. Ղազինյան , Ա. Վաղարշյան , Ա. Գյուլբուդաղյան
Հասարակագիտություն 11
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2010, Խմբագիր և համահեղինակ, 264 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայոց պատմություն
2010 | Հոդված/Article
Հատոր 3. գիրք 1-ին: Հայ մշակույթը XVII դ. 2-րդ կեսին և XIX դ. առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2010, 122-124 էջեր
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ
|
Հայոց պատմություն
2010 | Հոդված/Article
Հատոր III, գիրք առաջին / Հայ մշակույթը XVIII դարի երկրորդ կեսին և XIX դարի առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 338-340 էջեր
Գ. Ղազինյան , Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, , Ա. Վաղարշյան , Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Գիրք/Book
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
ՀՀ դատաիրավական բարեփոխումները եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 3-11
|
Вопросы защиты прав человека при реализации права на пересмотр судебных актов в уголовном процессе Республики Армения
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր ("Государство и право"), Ереван, 2008, # 3 (41), стр. 9-16
Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և ՀՀ իրավական համակարգը
2008 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2008, թիվ 1-2 (39-40), էջ 3-18
Դատական շինարարությունը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում և դատական համակարգի վերակառուցման արդի հայեցակարգի մեթոդաբանությունը «Իրավագիտության հարցեր»
2008 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2008, թիվ 3-4, էջեր 8-23
Հասարակագիտություն 9
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ
Գ.Ղազինյան , Վ.Քոչարյան , Հ. Ղուկասյան , Հ. Ալումյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ա.Պողոսյան
Արդարադատության մատչելիության երաշխիքները ՀՀ-ում
2007 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «Մեկնարկ», 2007
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
Քրեական հետապնդման հարուցում
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 23-31
Նախնական դատական լսումները քրեական դատավարությունում
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 41-46
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
Հայաստանի դատարանների մոնիտորինգ (արդյունքներ, վերլուծություն, առաջարկություններ)
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 208 էջ
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը
2004 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 352 էջ
Проблемы конституционного статуса прокуратуры
2004 | Հոդված/Article
“Конституционное провосудие”, Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, вып. 4(26), 2004
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
Դատական իշխանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն», թիվ 8(46), Երևան, 2002, էջ 21-28
Քրեական դատավարության պատմական և արդի հիմնահարցերը Հայաստանում
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2001, 432 էջ
|
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ
The Place and the Role of the Court in Criminal Procedure. Judicial Supervision in Pretrial Stages of Criminal Procedure
2000 | Հոդված/Article
Parker School Journal of East European Law. Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University. New York, 2000, March
Դատական իշխանության հայեցակետը ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում
2000 | Գիրք/Book
«Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2000, N3-4, էջ 7-14
Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства в третьей Республике Армения (сравнительно-правовое исследование)
1999 | Գիրք/Book
Монография, Изд. Ереванского Университета, Ереван, 1999, 320 стр.
История развития уголовного процесса в Армении
1999 | Գիրք/Book
Монография, Изд. Ереванского Университета, Ереван, 1999, 160 стр.
Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля в досудебных стадиях судопроизводства по УПК Республики Армения
1999 | Հոդված/Article
“Прокурорская и следственная практика”. М., 1999, # 3-4
Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля в процессе расследования преступлений
1999 | Հոդված/Article
“Актуальные проблемы правовой науки и практики” (сборник научных трудов). Изд. КГУ, Кемерово, 19999.
Дифференциация форм досудебного производства по уголовным делам
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր/ "Вопросы правоведения" межвузовый сборник, ЕГУ, Ереван, 1999, # 2-3, стр. 18-31
Конституционные принципы судопроизводства и их воплощение в новом УПК РА
1999 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի / "Банбер Еревани Амалсарани", 1999, # 2
Рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր/ "Вопросы правоведения", межвузовый сборник, ЕГУ, Ереван, 1999, # 1, стр. 12-23
Уголовное преследование: понятие, субъекты и их полномочия
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավուն / "Государство и право", Ереван, 1999, # 2(5), стр. 8-17
Место и роль суда в уголовном процессе
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք / "Государство и право", Ереван, 1999, # 1 (4), стр. 12-16
Казинян Г.С. , Соловев А.Б.
К вопросу о соотношении личных и публичных интересов в досудебных стадиях уголовного процесса
1999 | Գիրք/Book
“Проблемы правовой науки и практики” (сборник научных трудов). Изд. КГУ, Кемерово, 1999
Конституционные принципы судопроизводства и их воплпщение в новом УПК Республики Армения (Դատավարության սահմանադրական սկզբունքները և դրանց դրսևորումը ՀՀ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքում)
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 108-125
|
Պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական գործի քննության մինչդատական փուլում
1998 | Գիրք/Book
ԵՊՀ իրավ. ֆակ., Երևան, 1998, դասախոսություն, 48 էջ
Функции в уголовном процессе
1998 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր/ "Вопросы правоведения", межвузовый сборник, ЕГУ, Ереван, 1998, # 4, стр. 33-45
Դատախազական հսկողության և գերատեսչական վերահսկողության փոխհարաբերությունը հանցագործությունների քննության ընթացքում
1998 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 1998, թիվ 3, էջ 4-10
Новый этап в развитии уголовно-процессуального законодательства Армении
1998 | Հոդված/Article
“Прокурорская и следственная практика”. М., 1998, # 4
Уголовно-процессуальное законодательство Арм. ССР в период сталинизма (1925-1953 гг.)
1998 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր/ "Вопросы правоведения", межвузовый сборник, ЕГУ, Ереван, 1998, # 3, стр. 18-28
Ապացույցները քրեական դատավարությունում
1998 | Գիրք/Book
Երևան, 1998, 46 էջ:
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մի քանի հիմնադրույթներ
1997 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, Երևան, 1997, N4, էջ 3-12
Որոշ նկատառումներ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի շուրջ
1997 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, Երևան, 1997, N1, էջ 23-28
К вопросу о функциях органов уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного процесса
1997 | Գիրք/Book
Իրավագիտության հարցեր/ "Вопросы правоведения", межвузовый сборник, ЕГУ, Ереван, 1997, # 2, стр. 20-24
Допрос обвиняемого с участием защитника (тезисы доклада)
1988 | Հոդված/Article
"Научные и практические проблемы уголовного судопроизводства на современном этапе"(Расширенное координационное совещание). Ижевск, 1988, стр. 27-34
Г.С. Казинян , А.Б. Соловев
Проблемы эффективности следственных действий
1987 | Գիրք/Book
Монография, Изд. ЕГУ, 1987
Г. Казинян , А. Соловьев
К вопросу о совершенствовании процессуальной регламентации следственных действий (Քննչական գործողությունների դատավարական կարգավորման կատարելագործման հարցի մասին)
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 204-210
|
Допрос как процессуальное средство доказывания и его роль в установлении истины по делу (Հարցաքննությունը որպես ապացուցման դատավարական միջոց և նրա դերը գործով ճշմարտության բացահայտման մեջ)
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 206-210
|