Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Գևորգ Բալաբեկի Դանիելյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2003 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի միջազգային ռազմավարական ակադեմիայում
1997 թ. Վերապատրաստում Վաշինգտոնի միջազգային իրավունքի ինստիտուտում
1984 - 1987 թթ. ԽՍՀՄ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պետության և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1975 - 1983 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեման
«Տեղական իշխանության մարմինների դերն օրինականության ամրապնդման ոլորտում», ի.գ.թ. Ժբ.00.02, Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)
«Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», ի.գ.դ. ԺԲ-00.01 Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության, իրավական ուսմունքների պատմություն և ԺԲ-00.02, Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հիմնարար իրավունքների իրացման և պաշտպանության հիմնական ընթացակարգերը ևկառուցակարգերը, իրավունքի էվոլյուիցիայի արդի հարցադրումները, վարչականարդարադատության բարելավման հիմնահարցերը

Կարդացվող դասընթացները
Վարչական իրավունք, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Հանրային իրավական պատասխանատվությունը վարչական իրավունքում, Գիտական հետազոտության հիմունքներ։

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1988 - 1990 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
1989 - 1992 թթ. ՀՀ դատախազության Ազգամիջյան հարաբերություններում հսկողության բաժնի պետ,
1992 - 1996 թթ. Հրազդանի միջշրջանային դատախազ,
1996 - 1999 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության բաժնի դատախազ,
2000 - 2004 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ,
2004 - 2007 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ,
2007 - 2010 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարար,
2011 - 2018 թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի խորհրդական,
1998 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
2013 - 2018 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2017 թ․-ից Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ,
2018 - 2019 թթ. ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ,
2021 թ -ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ,
2022 թ․ հունվարից «Բանբեր Երևանի համալսարանի» ամսագրի «Իրավագիտություն» սերիայի գլխավոր խմբագիր։

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2011 թ-ից ԺԲ.00.01 և ԺԲ.00.02 մասնագիտություններով ԵՊՀ իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
2012 թ-ից ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի անդամ,

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Օրենք և իրականություն», «Պետություն և իրավունք» և «Ղարաբաղի դատական իշխանություն» գիտական հանդեսների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2021 թ-ից «Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» Հ/Կ խորհրդի նախագահ տեղակալ,
2011 թ-ից «Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» Հ/Կ խորհրդի նախագահ,
1998 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ,
2009 թ-ից «Հայ իրավաբանների ասոցիացիա» Հ/Կ անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
2004թ. արդարադատության 2-րդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան,
2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան» պատվավոր կոչում,
Պարգևատրվել է մի շարք կառավարական մեդալներով և շնորհակալագրերով

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1977 - 1979 թթ. ժամկետային պարտադիր զինծառայություն խորհրդային բանակում

(+374 60) 71-02-56
(ներքին 12-56)

Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14
|
Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա
2021 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ. 2021 թ., 255 էջ
|
Իրավունքի չարաշահումը
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 3-21
|
Իրավական կոլիզիաների և օրենսդրական բացերի հաղթահարման արդի հիմնահարցերը
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 5-26
|
Երեխայի անձնական տվյալների պաշտպանության արդի հիմնահարցերը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 111-128
|
Evolution of Terminology in the Context of Armenian Jurisprudence
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 72-87
|
Վլադիկ Ներսեսյանցի իրավափիլիսոփայական ժառանգությունը և իրավունքի զարգացման արդի հիմնախնդիրները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 23-40
|
Վարչարարության առանձնահատկությունները ազգային անվտանգության ոլորտում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 58-77
|
Մտքի, խղճի և կրոնի ազատության կառուցակարգային և իրավական երաշխիքները ՀՀ Սահմանադրությունում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 25-41
|
Սահմանադրական իրավունքների իրացման իրավական մշակույթը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 18-32
|
Վարչական վարույթի առանձին տեսակների անհրաժեշտությունը պայմանավորող չափանիշները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 69-88
|
Իրավունքների իրացման ու պաշտպանության իրավական մշակույթի վերաիմաստավորման արդի ուղենիշները
2017 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 1(23), Երևան, 2017թ., էջ 18-27
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի (համանմանության) և իրավական ակտի մեկնաբանության փոխհարաբերության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 3-17
|
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:
ԵԱՏՄ-ի մարմինների որոշումների իրավական արժեքը ներպետական իրավական համակարգում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 68-88
|
Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ
|
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Գիրք/Book
Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ:
|
«Հայոց եղեռն» և «ցեղասպանություն» եզրույթների փոխհարաբերությունը
2015 | Հոդված/Article
«Օրինականություն», № 1, հատուկ թողարկում, 2015թ., էջեր 21-30
Հայոց եղեռնի դատապարտման իրավական հիմքերը
2015 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի «Հայագիտության հարցեր» հանդես, 2015, № 1(4), էջեր 28-44
Վարչարարության սահմանների վերանայման հայեցակարգային հարցադրումները
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 98-123
|
Հանրաքվեի` որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի վերանայման հիմանարար ուղղությունները
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (65-66), Երևան, 2014, էջեր 5-20
|
Current Issues of Public Service on the Background of Administrative Improvements
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.41-52
|
Թուրքիայի 1919-1920 թթ. դատավճիռների իրավական արժեքը Հայոց եղեռնի դատապարտման համատեքստում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 3-14
|
Հասարակության ներքին հակասությունների սահմանադրաիրավական արտացոլումը
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 3-12
|
Հայոց եղեռնի ճանաչման իրավական հիմքերի արդի ասպեկտները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտւթյան ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին /14 դեկտեմբերի 2012թ./, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 320 էջ, էջեր 95-116
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Կոալիցիոն կառավարություն (իրավական ասպեկտներ)
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N1-2 (55-56), հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2012, էջեր 52-64
|
Legal Personality of Non-Governmental Ogranizations (Constitutional- Legal Analysis)
2012 | Հոդված/Article
Конституционное правосудие /Международный вестник, Конференции органов Конституционного контроля стран новой демократии /, 4(58) 2012, Ереван, 2012, էջեր 17-35
Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում
2011 | Հոդված/Article
Դիտորդ, N 10 (48) մարտ, Երևան, 2010, էջեր 19-22
Կոռուպցիայի կանխարգելման իրավական և բարոյահոգեբանական ասպեկտները
2011 | Հոդված/Article
Ազգային գաղափար, թիվ 5 (26), Երևան, 2011, էջեր 25-29
Ազատազրկվածներն արդար դատաքննության խորապատկերում
2011 | Հոդված/Article
Ազգային գաղափար, թիվ 3(24), Երևան, 2011, էջեր 19-22
Վարչական վարույթ և դատավարություն
2011 | Գիրք/Book
Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 384
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Վարչական պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Գիրք/Book
ԱՌՏ հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 248
Իշխանության տարանջատման սկզբունքի նենգափոխման արդի մարտահրավերները
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N2 /28/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2005, էջեր 5-14
Հավաքների և միավորման ազատության իրավունքի իրավական կարգավորման և պաշտպանության հիմնախնդիրները
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), թիվ 3 /հուլիս-սեպտեմբեր/, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջեր 23-31
Իրավական ակտերի նախնական վարչաիրավական վերահսկողության ինստիտուտի ձևավորման նախադրյալները
2004 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում՚ (գիտական ամսագիր), Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, թիվ 1-2, Երևան, 2004, էջեր 70-81
Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները
2004 | Գիրք/Book
ԱՌՏ հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 328
Վարչական արդարադատության հասկացության բնորոշման նախադրյալները
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 7-20
|
Վարչական արդարադատության ձևավորման հիմնախնդիրները
2003 | Հոդված/Article
Օրենք և իրավունք, թիվ 5-6, /67-68/ մարտ, Գասպրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 8-11
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված զանցանքների և հանցագործությունների քննության ու որակման հիմնախնդիրները
2003 | Գիրք/Book
ԱՌՏ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջ 304
Ուրիշի ապօրինի տիրապետությունից գույքի հետ պահանջելու /վինդիկացիոն հայցի/ աքսիոլոգիական և գործնական նշանակությունը քրեական և վարչական վարույթի շրջանակներում
2003 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N1 /19/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2003, էջեր 18-29
Վարչական արդարադատության ձևավորման հայեցակարգային հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), թիվ 4 /հոկտեմբեր-դեկտեմբեր/, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 13-22
Հետաքննության և քրեական հետապնդման հիմնահարցերը միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունում և Հայաստանի Հանրապետության կողմից այդ միջազգային փաստաթղթի վավերացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N2 /16/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2002, էջեր 14-31
Վարչական պատասխանատվություն
2002 | Գիրք/Book
Լույս հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 280
“Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի վերաբերյալ գիտագործնական մեկնաբանություններ
2001 | Գիրք/Book
Ամարաս հրատարակչություն, Երևան, 2001, էջ 104
Հարկային պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների պարտավորությունները կատարելուց հրաժարվելու կամ չարամտորեն խուսափելու արարքի որակման առանձնահատգկությունները
2000 | Հոդված/Article
Երևան, 2000, էջ 107, էջեր 129-139
Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվության էությունըՈւրիշի ապօրինի տիրապետությունից գույքի հետ պահանջելու /վինդիկացիոն հայցի/ աքսիոլոգիական և գործնական նշանակությունը քրեական և վարչական վարույթի շրջանակներում
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N2 /5/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 1999, էջեր 36-43
Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվության էությունըՈւրիշի ապօրինի տիրապետությունից գույքի հետ պահանջելու /վինդիկացիոն հայցի/ աքսիոլոգիական և գործնական նշանակությունը քրեական և վարչական վարույթի շրջանակներում
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N2 /5/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 1999, էջեր 36-43