Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Վիգեն Վլադիմիրի Քոչարյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2001 թ. Քեմբրիջի համալսարանի հրավիրված հետազոտող
1999 թ. Կալիֆորնիայի համալսարան/Բերկլի երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր, Միջազգային իրավունքի ոլորտում վերապատրաստման վկայական
1993 – 1996 թթ. ասպիրանտուրա, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան
1988 – 1993 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Международно-прaвовая зашита национальных меньшиств», ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մարդու իրավունքներ, ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանություն, ինքնորոշման իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք, Միջազգային իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները, Ազգային հարցը և միջազգային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ.- առ այսօր ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2015 - 2019 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2008 թ.- առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի փոխնախագահ
2006 - 2015 թթ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնադիր վարիչ
2004 - 2008 թթ. Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային եվրոպական կոնվենցիայի Խորհրդատվական կոմիտեի ՀՀ ներկայացնող անդամ
2001 - 2015 թթ. Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի եվրոպական հանձնաժողովի ՀՀ-ն ներկայացնող անդամ
1998 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն
1999 - 2003 թթ. ՀՀ նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ
1996 - 2006 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի դասախոս, դոցենտ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Եվրոպական ուսումնասիրությունների ասոցիացիայի խորհդի անդամ
Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհդի անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
• «Միջազգային իրավունքի մոսկովյան ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Պետություն եւ իրավունք» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Եվրասիական իրավական ամսագիր» խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
«Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրված մեծագույն ավանդի համար» ՀՀ ԿԳՆ մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-57 (ներքին 12-55)
vigenqocharyan@ysu.am

International legal categorisation of armenian genocide and criminal responsibility for its denial
2015 | Հոդված/Article
(Հայոց Ցեղասպանության միջազգային իրավական որակումը և դրա ժխտման համար քրեական պատասխանատվությունը), Օրինականության (ՀՀ Դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես), Հատուկ թողարկում, № 1, Երևան, 2015, էջեր 40-56
“PERINCEK V. SWITZERLAND” գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17 վճռի խնդրահարույց կողմերը
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 5-17
|
Development and Contemporary Understanding of the Principle of Self-Determination of Peoples
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 409-430
|
Քոչարյան Վ. Վ. , Մեղրյան Զ. Շ.
Ժողովուրդների ինքնորոշման և ուժի չգործադրման միջազգային իրավական սկզբունքների հարաբերակցության հիմնախնդիրը
2014 | Հոդված/Article
Օրինականություն, N80, 2014, էջեր 53-58
Значение практики Европейского суда по правам человека в контексте защиты прав национальных меньшинств (Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայի նշանակությունը ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության ենթատեքստում)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 56-65
|
Проблемы формирования европейских стандартов в области борьбы с дискриминацией и нетерпимостью
2013 | Հոդված/Article
Современные проблемы совершенствования правового регулирования: национальные и международные правовые аспекты. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященная 80-летию создания юридического факультета ЕГУ, Изд. дом “Тигран Мец”, Ереван, 2013, էջեր 145-159
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Коренные народы и их защита в международном праве (Բնիկ ժողովուրդները և նրանց պաշտպանությունը միջազգային իրավունքում)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 59-78
|
Основные этапы развития международно-правовой защиты прав национальных меньшиств
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 212-226
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Формирование европейских стандартов в области борьби с расизмом и нетерпимостью
2010 | Հոդված/Article
Юрист Украины, №1, 2010, стр. 44-49
Հայոց ցեղասպանության միջազգային-իրավական որակման և պատասխանատվության հիմնահարցերը
2010 | Հոդված/Article
Միջազգային հարաբերություններ. հայկական աշխարհ, թիվ 1 (16), Երևան 2010, էջեր 44-45
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պրակտիկան
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010, 1087 էջ
Защита прав национальных меньшиств в практике Европейского суда по правам человека
2010 | Հոդված/Article
Монография, Ер. Изд-во ЕГУ, 2010, 208 ст.
Динамика становления современных механизмов защиты прав человека и национальных меньшиств на универсальном уровне
2009 | Հոդված/Article
Аграрное и земельное право N2 (50), Право и государство, Москва 2009, стр.109-119
Արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը ՀՀ դատական համակարգում (Մոնիտորինգի արդյունքներ)
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Ասողիկ, Երևան 2009, 220 էջ
Արդյոք գոյություն ունեցող սահմանի ճանաչումը ենթադրում է Կարսի և այլ պայմանագրերի ընդունում
2009 | Հոդված/Article
Տասը հարց, տասը պատասխան. Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրություններ: Տեսակետներ են հայտնում ԵՊՀ փորձագետները: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009, էջեր 34-36
Зарождение, развитие и современное содержание принципа самоопределения народов в международном праве
2009 | Հոդված/Article
Ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջեր 5-28
Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
Հայերի ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի ենթատեքստում
2008 | Հոդված/Article
Ուխտ Արարատի, թիվ 2 (16), նոյեմբեր-դեկտեմբեր, Երևան 2008, էջեր 18-20
Становление международно-правовой системы защиты прав человека и национальных меньшиств
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 99-108
Գ.Ղազինյան , Վ.Քոչարյան , Հ. Ղուկասյան , Հ. Ալումյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ա.Պողոսյան
Արդարադատության մատչելիության երաշխիքները ՀՀ-ում
2007 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «Մեկնարկ», 2007
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պրակտիկան
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2007, 492 էջ
Հայաստանի դատարանների մոնիտորինգ (արդյունքներ, վերլուծություն, առաջարկություններ)
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 208 էջ
Արդարադատության մատչելիություն. եվրոպական փորձ և հայաստանյան հիմնահարցեր
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան 2005, 96 էջ
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Սահմանադրական փոփոխոթւոյունները մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում
2003 | Հոդված/Article
Տեսակետ №11,2003, էջեր 2-6
Միջազգային իրավունք
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալս. հրատ., Երևան 2002, 502 էջ
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Vigen Kocharian , Zorab Mnatsakanyan, Nune Yeghiazaryan, Gerasim Danielyan, Rubik Yegoryan, Alexander Aghamalyan, Rimma Ter-Minasyan, Mikayel Melkumyan, Aydin Morikyan, Mariam Margarian, Gevorg Manukian, Tigran Janoyan
Human rights and human development. Action for progress
2000 | Հոդված/Article
Human Development Report, Armenia 2000
Международное право и национальные меньшинства
1999 | Գիրք/Book
Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван 1999, 191 стр.
Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային և ազգային մեխանիզմները
1998 | Հոդված/Article
Մարդու իրավունքների վերաբերյալ սեմինարի նյութեր, Երևան, 1998
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Национальные меньшинства и их защита в международном праве
1995 | Հոդված/Article
Известия высших учебных заведений. Правоведение N2, Санкт-Петербургский Университет, Изд-во СПбГУ,1995. стр. 29 - 44
Ազգային փոքրամասնությունների միջազգային-իրավաբանական պաշտպանության որոշ խնդիրներ
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 36-43
|