Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Աննա Կարենի Վարդապետյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ / մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ / բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու քրեաիրավական հիմնախնդիրները», ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք, 2012 թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Շեղվող վարքագիծ, բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ, առողջապահության, այդ թվում՝ փոխպատվաստաբանության ոլորտում կատարվող հանցագործություններ, մարդկային սաղմի քրեաիրավական պաշտպանություն, բիոէթիկա, մարդու հիմնարար իրավունքների (կյանքի իրավունք, խոշտանգումների արգելք) քրեաիրավական պաշտպանություն, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունք (նյութական իրավունքի հարցերով), պատժի հարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
Պենոլոգիա, Կախյալ վարքագծի հիմնախնդիրները, ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս (սեմինար)

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2022 թ․ հունիսից ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընտրվել է ՀՀ գլխավոր դատախազ
2020 թ․ մարտից - 2022 թ․ սեպտեմբեր ՀՀ վարչապետի օգնական
2019 թ․ ապրիլ – նոյեմբեր. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2018 թ․ ապրիլ - 2019 թ․ ապրիլ. ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական
2014 թ. հուլիս - 2018 թ․ ապրիլ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի առաջին տեղակալ, դատարանների նախագահների խորհրդի քարտուղար
2010 - 2017 թթ․ ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, 2017 թ.-ից առ այսօր՝ նույն ամբիոնի դոցենտ
2013 - 2014 թթ․ ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2014 - 2015 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2013 - 2014 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2012 - 2013 թթ. ՀՀ դատախազության դպրոցի դասախոս
2009 - 2013 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի ավագ օգնական
2007 - 2009 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների վարչության կրտսեր մասնագետ, մասնագետ, ավագ մասնագետ

Մասնացությունը գիտական/ մասնագիտական կառույցներին
Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի (The Chatham House) անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
annavardapetyan@ysu.am

Աննա Վարդապետյան , Լալա Բեգոյան
Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները գնահատողական հասկացություններ (հատկանիշներ) պարունակող հանցակազմերում (ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի և նոր օրենսգրքի համեմատական վերլուծություն)
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 23-34 էջեր
|
Փոխպատվաստաբանության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի և ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի համեմատական վերլուծության համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 152-162
|
Բլանկետային նորմերով հանցագործությունների որակման հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 335-351
|
Մարդուն օրգաններ և/կամ հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (կյանքի իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում)
2016 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 122-134
Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (առողջության իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում)
2016 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 134-142
Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 357-377
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 378-380
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 381-391
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 412-423
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 433-444
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները
2012 | Գիրք/Book
Երևան,«Ասողիկ», 2012, 176 էջ
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները
2012 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2012, 162 էջ
Հիմնավորված ռիսկն ու բժշկական սխալը՝ որպես մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու հետ կապված արարքների հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, թիվ 5(154), 2012, 30-35 էջեր
Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու հետ կապված հանցագործությունների հատուկ սուբյեկտը
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(55-56), 2012, էջ 86-93
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Գիրք/Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Ե. Խունդկարյան, Հ. Սարգսյան, Մ. Մարտիրոսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ա. Վարդապետյան
Դատական ծառայողի սեղանի գիրք
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2011, 308 էջ
Մարդու օրգանների և (կամ) հյուսվածքների փոխպատվաստման հետ կապված առանձին հիմնախնդիրներ
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2(52), 2011, 28-37 էջեր
|
Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան , Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ռ. Մելիքյան , Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան
Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Գիրք/Book
Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ
Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: ՀՀ օրենսդրության ու դատական պրակտիկայի հիմնախնդիրները
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ
Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: Իրավական վերլուծություն մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինների համար
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 200 էջ