Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Տաթևիկ Հովհաննեսի Սուջյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Կարդացվող դասընթացներ
«Քրեական դատավարություն» գործնական պարապմունքներ, «ՀՀ արդարդատության համակարգը», «Դատական վերանայման հիմնախնդիրները»

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից առայսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
10.2018 թ-ից առայսօր ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության գլխավոր մասնագետ
2017 - 10.2018`ՀՀ ԱԺ փոխնախագահի խորհրդական
2017 թ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2014 – 2016 թթ. նույն ամբիոնի դասախոս
2016 – 2017 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորի օգնական
2016, 2015 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, «Քրեական դատավարության արդի հիմնախնդիրները» դասընթացի շրջանակներում դատավորների օգնականների վերապատրաստում
2015 թ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության աջակցության ծրագիր», փորձագետ
2012 – 2014 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, փորձագետ
2014 թ. Հայաստան-ՄԱԿ զարգացման աջակցության ծրագիր, քրեակատարողական օրենսդրության, դատապարտյալների, ձերբակալված և կալանավորված անձանց իրավունքների հարցերով ազգային կարճաժամկետ փորձագետ
2014 թ. Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցությունի/Իրավունքի նախաձեռնություն հայաստանյան ներկայացուցչություն, քրեական գործերով պաշտպանության իրականացման հմտությունների վերաբերյալ ուսանողական ձեռնարկը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2013 թ. ՀՀ դատավորների դպրոց, «Իրվաբանական գիր և վերլուծություն» դասընթացի շրջանակներում դատավորների օգնականների վերապատրաստում

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտը բեկանելու վճռաբեկ վերանայման լիազորությունը դատական վերանայման իրավունքի և արդարադատության արդյունավետության համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 61-67 էջեր
|
Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Հայեցողական քրեական հետապնդումը անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-33
|
Անչափահասների արդարադատության համակարգի մասնագիտացվածության սկզբունքը և վերականգնողական մեխանիզմները՝ որպես երեխայի լավագույն շահի ապահովման միջոցներ
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 271-299
|
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Peculiarities of Judicial Acts Appeal and Cassation Revision in Criminal Procedures
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 242-257
|
Անձի կողմից կատարված գաղտնի ձայնագրությունը որպես ապացույց օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրը քրեական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 296-313
|
Վերաքննիչ և վճռաբեկ ատյանների գործառութային դերի հստակեցումը սահմանադրաիրավական նոր կարգավիճակի լույսի ներքո
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 56-66
|
Վճռաբեկ բողոքը` որպես վճռաբեկ վարույթի հիմք
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 13-22
|
Վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 54-70
|
Վճռաբեկ բողոքարկման առարկան և ժամկետները: Տեսական և գործնական որոշ հիմնախնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 411-433
|
Վճռաբեկությունը` որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում
2017 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 240 էջ
Функция обеспечения единообразного применения закона в рамках кассации (правовая сущность и механизм осуществления)
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 110-120
|
Վճռաբեկության՝ որպես դատական ակտերի վերանայման ձևի (մեխանիզի) իրավական էությունը
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 504-531
Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների օրենսդրական կանոնակարգման տեսական և գործնական հիմնախնդիրները
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջեր 339-415
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի օրենսդրական կանոնակարգման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 5-15
|
Վճռաբեկության սահմանները հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռության համատեքստում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2014., էջեր 249-268
Դատական վերանայման հիմնահարցերի կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 32- 45
|