Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Սամվել Վիլիկի Մուրադյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1996 թ. Վերապատրաստում Անժեի համասարանում, Ֆրանսիա, ֆինանսական իրավունք
1996 թ. Վերապատրաստման կուրսեր, Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարանում,
1998 թ. Վերապատրաստման կուրսեր, Հաագա,
1981 թ. ԽՍՀՄ ԳԱԱ, Պետության և իրավունքի ինստիտուտ, թեկնածուական տենախոսության պաշտպանություն

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Միութենկան Հանրամետության Մինիստրների խորհրդի կողմից տեղական խորհուրդների գործկոմների ղեկավարման իրավական ձևերը»: Ի.գ.թ., ԺԲ.00.02 Սահմանդրական իրավունք, Վարչական իրավունք, Ֆինանսական իրավունք, Մունիցիպալ իրավունք, Եվրոպական իրավունք, Շրջակա միջավայրի պաշտպանության իրավունք:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ֆինանսական, վարչական իրավունք:

Կարդացվող դասընթացներ
Ծառայողական իրավունք:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1989 թ. առայսօր ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի ավագ լեյտենատ

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Բանկային գաղտնիքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 27-42
|
Հարկային իրավախախտումների համար պատասխանատվության միջոցները և դրանց կիրառման վարույթը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 93-110
|
Հարկային վարույթի և հարկային վարչարարության փոխհարաբերության որոշ հիմնահարցեր
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (78), Երևան, 2017, էջ 39-48
|
Հարկային վարչարարության դերը պետության գանձումային (ֆիսկալ) գործառույթի իրականացման գործում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 130-143
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Թույլտվությունը և լիցենզավորումը, որպես տնտեսության վրա ներգործության կարևոր կառավարման մեթոդներ
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 124-134
|
Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ
|
Տնտեսության պետական կարգավորման գործառույթներն ու իրավական մեթոդները
2015 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 2(68), Երևան, 2015 թ., էջեր 76-83
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
ՀՀ ձեռնարկատիրական (բիզնեսի) իրավունք
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր` Վ. Վ. Ռաֆայելյան, ԼԻՄՈՒՇ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 220 էջ
Ֆինանսական իրավունք
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր` Ռաֆայել Եղյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2009, 352 էջ
Պետության դերը արդար ու հավասար մրցակցության ապահովման գործում
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N 4, Երևան, 2007, էջեր 14- 19
Ֆինանսական իրավունք
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, (վերահրատարակումներով), ԵՊՀ, Երևան, 2009, 350 էջ։
Անցումային տնտեսության պետական կառավարումը
2006 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում. Գիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2006, էջեր 49-59
Характерные особенности исполнительные власти
2006 | Հոդված/Article
Сборник научных Годовая научная конференция , статей, РАУ,2006 с.272-277
Բանկային իրավունքի հասկացությունը և համակարգը
2005 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում.Գիտական հանդես, թիվ 5, Երևան, 2005, էջեր 52-60
Բյուջետային իրավունք
1998 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՌԱՎՎԻ, Երևան, 1998, 64 էջ
«Արժութային կարգավորման մասին» ՀՀ 1993թ. սեպտեմբերի 2-ի օրենքի մեկնաբանաությունը
1996 | Գիրք/Book
Երևան, Մխիթար Գոշ., 1996, էջ14
Արժեթղթերի մասին ՀՀ 1993թ. սեպտեմբերի 1-ի օրենքի մասին, մեկնաբանաությունը
1996 | Գիրք/Book
Երևան, Մխիթար Գոշ, 1996, էջ14։
Ս. Մուրադյան , Ա.Բաղդասարյան, Վ.Ստեփանյան
117 հարց ՀՀ սահմանադրության մասին ձեռնարկ
1995 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, գիտահանրամատչելի ձեռնարկ, Երևան, Մխիթար Գոշ, 1995., 64 էջ
О совершенствовании отношений Совета Министров союзной республики с исполкомами местных Советов
1988 | Հոդված/Article
В. кн.: Организация управления эконимическим и социальным развитием союзной республики. Ашхабад. 1988, стр 4
Ղեկավարումն ընդհանուր իրավասության մարմինների համակարգում
1987 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան 1987, ԳԱԱ հրատ.. էջ 157։
Правовые основы отношений Совета Министров Арм. ССР с правохранительными
1985 | Հոդված/Article
В. кн.: “Проблемы совершенствования организации и деятельности органов государственного управления союзной республики” Ашхабад, 1985, Изд-во АН Туркменской ССР. стр. 4
Правовые формы руководства Совета Министров союзной республики с исполкомами местных Советов
1985 | Հոդված/Article
В кн.: Актуальные вопросы сов. права. Изд-во Казанского гос. университета. Казань, 1985. стр 3
Организация работы аппарата управления исполкомов
1984 | Գիրք/Book
В. кн.: “Госуд. служба в СССР и ГДР” М., 1984. Изд-во АН СССР, стр. 3
Երևանի համալսարանի հիմնադրման 60-ամյակը
1981 | _____________
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 240-246
|
Ս. Մուրադյան , Լ. Ավետիսյան , Ա. Ամիրբեկյան, Գ. Մարգարյան
Միքայել Նալբանդյանի ծննդյան 150-ամյակը
1979 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (39), Երևան 1979թ., էջ 221-226
|