Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
ԱԻԴԱ ԻՍԿՈՅԱՆ
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ
1981 թ. Տալլինի (Էստոնիա) միջազգային իրավունքի դպրոցը, շրջակա միջավայրի միջազգային իրավական պահպանություն մասնագիտությամբ և ստացել ավարտական վկայական
1985 թ. ԽՍՀՄ ԳԱ պետության և իրավունքի ինստիտոտում (Մոսկվա) պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն
1997 թ. Ռիեկի համալսարանում իրավաբանական ֆակուլտետ, Պրակտիկ իրավաբանական կրթության դասընթաց
1999 թ. Ամերիկայի փաստաբանների միություն (ABA/CEELI) ծրագրի շրջանակներում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դասընթացներ

Գիտական աստիճան, կոչում
1985 թ.ից իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
2014 թ.ից պրոֆեսոր

Ատենախոսության թեման
«Բուսական աշխարհարի պահպանության և օգտագործման իրավական կարգավորումը»: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.02:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Եվրոպական էկոլոգիական իրավունք, հասարակության մասնակցությունը էկոլոգիական որոշումներին, ջրային իրավունք, անտառային իրավունք, էկոլոգիական փորձաքննություն, հողային իրավունք, ռազմավարական բնապահպանական գնահատում

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ շրջակա միջավայրի իրավունք, հողային իրավունք և ԵՄ էկոլոգիական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1962 - 2021 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոն դասախոս
1997 - 2021 թթ. «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախագահ
1999 - 2019 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի սոցիալական, առողջապահության և բնության պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողողվի անկախ փորձագետ
2006 - 2021 թթ. Ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս
2008 - 2018 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության հանրային խորհրդի անդամ
2000 - 2016 թթ. ՀՀ ՄԱԿ ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի (Օրհուսի կոնվենցիա) ազգային համակարգող
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2005 - 2021 թթ. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավաբանների միության անդամ
2003 - 2021 թթ. ԵՊՀ ԲՈՀ-ի մասնագիտացված 001 խորհրդի անդամ
1999 - 2019 թթ. Բուդապեշտի Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրների էկոլոգիական իրավունքի ասոցիացիայի կոորդինացիոն խորհրդի անդամ
1998 - 2021 թթ. Ռուսաստանի էկոլոգիական ակադեմիայի թղթակից-անդամ
1994 - 2021 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Գիտական Խորհրդի անդամ
2006 - 2016 թթ. ՀՀ Օրհուսի Կոնվենցիայի դրույթների իրականացման հարցերով միջգերատեսչական համակարգող հանձնաժողովի անդամ
2000 - 2007 թթ. Տարածաշրջանայի էկոլոգիական կենտրոն Հարավային Կովկասի երկրների համար վարչության անդամ
2000 - 2004 թթ. ՀՀ Նախագահին կից Արդարադատության Խորհրդի անդամ
1994 - 2005 թթ. Հայ կանանց միջազգային խորհրդի անդամ (AIWA)
1993 - 1996 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության Գիտական Խորհրդի անդամ

Պետական պարգևներ
2007 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Ոսկե մեդալ» Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության բնագավառում նշանակալի ավանդի համար
2009 թ. ԵՊՀ 90-ամյակի կապակցությամբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
2013 թ. Մխրթար Գոշ մեդալ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս
2020 | Գիրք/Book
Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ
Некоторые аспекты соотношения экологического права со смежными отраслями права и законодательства
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 203-220
|
Проблемы правового регулирования использования и охраны растительного мира сенокосов и пастбищ
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 238-249
|
Aida Iskoyan , Heghine Grigoryan
The Anthology and the System of Environmental Law of the Republic of Armenia
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 309-331
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորումը «Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 21-32 էջ
|
Աիդա Իսկոյան , Լիլիթ Երեմյան
Միջոցների կիրառման վերաբերյալ ՀՀ քրեաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները միջազգային էկոլոգիական իրավունքի համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 32-40
|
Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia
2016 | Հոդված/Article
IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145
Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց
2015 | Գիրք/Book
Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
New EIA and SEA Legislation: Does It Bring Effective Solutions?
2015 | Հոդված/Article
Report, IUCNAEL EJournal, Issue 5: 2015, p. 111-115
Формирование и развитие экологического права: международные и национальные предпосылки
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 174-189
|
The Issue of Locus Standi of Non-Governmental Organizations in the Sphere of Environmental Protection (Constitutional-Legal Analysis)
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 259-270
|
Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու)
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 588 էջ
Процессуальная правосубьектность общественных организаций (Конститутционно-правовой анализ)
2013 | Հոդված/Article
Сборник материалов международной и научно-практической конференции, посвященной 80-летию создания юридического факультета Ереванского государственного университета, стр. 33-50, 2013
Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence
2013 | Գիրք/Book
IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49
Роль права в охране окружающей среды и участие общественности: опыт США (Օրենքի դերը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում և հասարակայնության մասնակցությունը. ԱՄՆ-ի փորձը)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 46-53
|
ՀՀ անտառային օրենսդրության ուղեցույց
2012 | Գիրք/Book
Ուղեցույց, Ա. Իսկոյան - գլխավոր խմբագիր, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2012, 352 էջ
Основы развития национальной экологической политики как одной из важных условий совершенствования экологического законодательства
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 328-339
Экологизация правовых норм как необходимая предпосылка эффективности действия экологического законодательства
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2011, թիվ 2(52), էջեր 86-93
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (1991-2009 թթ. իրավական ակտերի ժողովածու)
2009 | Գիրք/Book
Իրավական ակտերի ժողովածու, 3-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, 2009, «Ասողիկ» հրատ., 768 էջ
Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды в Республике Армения: теория, практика, проблемы
2009 | Հոդված/Article
Международный сборник научных трудов аграрных и юридических высших учебных заведений России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других стран СНГ и государств Евросоюза: «Состояние, проблемы, пути совершенствования». Том 2. Под ред. Г.Е. Быстрова. Изд-во ООО «Торжокская Типография», 2009, էջեր 204-211
Քաղաքացիների էկոլոգիական իրավունքների սահմանադրական ապահովումը և կայուն զարգացումը, Եվրոպակն փորձը
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, ամսագիր, ԵՊՀ, 2008 թ.
Մարդու էկոլոգիական իրավունքների սահմանադրական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում եվ ԱՊՀ անդամ-պետություններում
2008 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Երևան, 2008, օգոստոս 1(2), էջեր 30-44
Օրենսդրության հիմնախնդիրները շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում
2007 | Հոդված/Article
Կովկասի Բնություն, Թբիլիսի, 2005
ՀՀ էկոլոգիական իրավունք նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու
2004 | Գիրք/Book
2-րդ լրամշակված տարբերակը, Երևան, 2004
Աիդա Իսկոյան , Նունե Հովհաննիսյան, Ամալիա Համբարձումյան
Ինչպես և որտեղից ստանալ շրջակա միջավայրի ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցներում
2004 | Հոդված/Article
Երևան, «Թայմ Պրինտ» հրատ., 2004, 71 էջ
Բնապահպանական համաձայնագրեր, օրենքներ, ծրագրեր
2004 | Գիրք/Book
«Թայմ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2004, 78 էջ
Орхусская конвенция: механизмы реализации национального законодательства
2003 | Գիրք/Book
Ереван, Изд-во «Ноян тапан», 2003, 52 стр.
Проблемы имплементации международных договоров Республики Армении в области окружающей среды
2002 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2002, թիվ 3(17), էջեր 48-51
Экологические права граждан: понятие, состояние законодательства и проблемы развития
2002 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2002, թիվ 3, էջեր 71-77
Международные правовые нормы в праве окружающей среды
2002 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2002, թիվ 3, էջեր 13-21
Проблемы законодательства в области охраны окружающей среды в Армении
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2002, թիվ1, էջեր 12-15
Соотношение гражданского и земельных кодексов в области регулирования земельных отношений
2001 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2001, թիվ3, էջեր 27-33
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
ՀՀ էկոլոգիական իրավունք (նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու)
2000 | Գիրք/Book
Երևան, 2004, 405 էջ
Экологические права человека и Орхусская Конвенция
2000 | Հոդված/Article
Ереван, Изд-во «Нжар», 2000, 22 стр.
ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրություն և իրավունք ՝ իրավիճակը, հիմնահարցերը և զարգացման ուղղությունները
2000 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2000, թիվ 3(4), էջեր 36-40
К вопросу о некоторых проблемах развития права и законодательства в области права окружающей среды
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան, 2000, թիվ 1, էջեր 46-51
Օхрана окружающей среды: политика-право
2000 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2000, թիվ2, էջեր 7-11
Повышение уровня экологической осведомленности общественности
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան, 2000, թիվ 3-4, էջեր 71-81
Շրջակա միջավայրի պահպանություն. քազաքականություն-իրավունք, Պետություն և իրավունք
1999 | Հոդված/Article
ՀՀ Փաստաբանների միության ամսագիր, Երևան, 1999, թիվ 3, էջեր 23-27
From Law to Practice. Public Participation and Law Enforcement
1999 | Հոդված/Article
"Frameworks of environmental legislation of countries in transition", Sentendre, 1999, pp. 16-18
Շրջակա միջավայրի առնչությամբ որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության ուղեցույց
1999 | Հոդված/Article
Ձեռնարկ, Երևան, 1999, 82 էջ
Правовое вопросы возникновения и развития форм собственности
1999 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции «Земельные и сельскохозяйственные реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России, Белорусии, Украины и других странах СНГ и Прибалтики», Минск, 1999, էջեր 13-15
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Legal Issues of Preservation of the Flora
1998 | Հոդված/Article
Pace Jounral (Փեյս ամսագիր), Vol. 5 N2, New-York, 1998, pp. 7-32
Էկոլոգիական իրավունք, կոնցեպցիա, կառուցվածք և աղբյուրներ
1998 | Հոդված/Article
Պետության և իրավունքի հիմունքներ, Երևան 1998, էջեր 11-34
Законодательство и практика участии общественности при принятии экологически значимых решений
1998 | Հոդված/Article
Двери в демократию (Դռներ դեպի ժողովրդավարություն), Львов, 1998, էջեր 7-22
Ճանապարհ դեպի Օրհուս, Եվրոպական Էկո ֆորում. Շրջակա միջավայրի նախարարների չորրորդ համաեվրոպական կոնֆերանս
1998 | Հոդված/Article
«Շրջակա միջավայր և օրենք» թերթ, Երևան, 1998, N 5
Legal and structural framework and the practice of public participation in Armenia
1998 | Հոդված/Article
«Doors to Democracy: Legislation and the practice of public participation in environmental decision-making in CIS countries», Sentendre, 1998, pp. 9-40
Էկոլոգիական իրավունքի զարգացման խնդիրները
1996 | Հոդված/Article
Իրավունք և օրինականություն, Երևան, 1996, էջեր 10-17
Սևանա լճի պահպանության իրավական կարգավորումը
1996 | Հոդված/Article
«Սևանա լիճ. հիմնահարցեր և գործողությունների ռազմավարություն», Երևան, 1996 թ, էջեր 10-14
Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի մասին օրենսդրություն
1994 | Հոդված/Article
«Արեգ», Երևան, 1994, էջեր 12-26
Environmental Protection: Law and Policy
1994 | Հոդված/Article
Proceedings of the first meeting of the International women association, Belmont, 1994, p. 7-10
Охрана растительного мира Армении в условиях приватизации
1991 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции “Право, пищепродукты и рынок”., Москва, 1991, стр. 19-22
Բուսական աշխարհի պահպանության և օգտագործման իրավական կարգավորումը
1987 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, 120 էջ
Բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորումը
1986 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, 120 էջ
Բուսական աշխարհի պահպանությունը (իրավական հարցեր)
1985 | Հոդված/Article
Գիտելիք, Երևան, 1985, էջեր 7-30
Правовая охрана диких растений, посевов и пастбищ
1985 | Հոդված/Article
"Правовая охрана окружающей среды" Сборник статьей, Москва, 1985, стр. 9-13
Правовая охрана редких и исчезающих видов диких растений (Վայրի բույսերի հազվագյուտ և անհետացող տեսակների իրավական պահպանումը)
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (53), Երևան 1984թ., էջ 122-130
|
Վայրի բույսերի հազվագյուտ և անհետացող տեսակների իրավական պահպանություն
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ լրատու, 1984, թիվ 4, էջեր 12-16
Բույսերի իրավական պահպանության ձևեր
1984 | Հոդված/Article
Գյուղատնտեսական գիտությունների նորություններ, 1984, թիվ 12, էջեր 12-16
Ջրային իրավունք
1984 | Հոդված/Article
Խորհրդային Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 1984, էջեր 25-32
Հողային իրավունք
1984 | Հոդված/Article
Խորհրդային Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 1984, էջեր 14-18
ՀՍՍՀ 1978թ. Սահմանադրությունը և շրջակա միջավայրի պահպանության մասին օրենսդրության հետագա կատարելագործումը
1979 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ 1978թ. Սահմանադրության շրջանակներում օրենսդրության կատարելագործմանը նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1979, էջեր 13-14
Կոլտնտեսային իրավունք
1974 | Հոդված/Article
Խորհրդային Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 1974, էջեր 12-20
Բնության իրավական պահպանության որոշ հարցեր
1973 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1973, էջեր 11-14