Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Հարություն Մարտինի Խաչիկյան

Դեկանի տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Քրեական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 - 1990 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական – «Առաջին անգամ ազատազրկման դատապարտվածների պատժի կրումը», ի.գ.թ., 1994թ., Մոսկվային պետական իրավաբանական ակադեմիա
դոկտորական – «Ազատազրկումը և դրա կատարման արդիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետու¬թյունում» ի.գ.դ., ԺԲ.00.05, 2008թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քրեական պատիժների դատապարտվածների պատժի կատարման և կրման հիմնախնդիրները, ՀՀ քրեակատարողական օրենսդրության ձևավորման և զարգացման միտումները, դատապարտյալների իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեակատարողական իրավունք, Կրիմինապենոլոգիա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1994 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1994 - 2011 թթ. ԵՊՀ Քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2000 թ. դոցենտ
2012 թ-ից պրոֆեսոր, ԵՊՀ Քրեական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2005 թ–ից մինչև օրս ԲՈՀ-ի Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
1996 - 1997 թթ. ՀՀ քրեակատարողական օրոնդգրքի նախագծի մշակման հանձնաժողովի նախագահ
2015 թ-ից առ այսօր ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Պետություն և իրավունք» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1997թ. – մինչև օրս ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
2014 թ. ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1984 - 1986 թթ. Ծառայություն Խորհրդային բանակում

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
h.khachikyan@ysu.am

Անչափահաս դատապարտյալներ. Քրեակատարողական ասպեկտ
2020 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 2 (87), 63-70 էջեր
|
Հարություն Խաչիկյան , Դավիթ Զիլֆիմյան
Միջավայրը քրեակատարողական հիմնարկներում և ազատազրկման դատապարտված իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցների արտաքին սոցիալական կապերը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-15
|
The Resocialization of the Convict and the New Criminal and Penitentiary Legislations of Armenia
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 190-202
|
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ
Պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալա կանացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 60-78
|
ՀՀ քրեակատարողական օրենսդրության զարգացման միտումները
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 244-265
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Ю. М. Антонян, А. М. Хачикян
Понятие личности преступника
2011 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов, ФГУ ВНИИ МВД России, Москва, 2011, стр. 3-19
Наказание в виде лишения свободы в Армении в условиях потери государственной независимости (XV-XVII вв.)
2011 | Հոդված/Article
Уголовно-исполнительное право, N 1(11), Москва, 2011, стр. 31-34
ՀՀ քրեակատարողական իրավունք
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 416 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
ՀՀ քրեակատարողական իրավունք
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009
К вопросу о понятиях "Криминопенология" и "Пенитенциарная преступность"
2008 | Հոդված/Article
Вестник Орловского Государственного Университета N1(1), Орел, 2008, стр. 74-79
Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях: сравнительный анализ (по уголовно-идполнительному законодательству республики Армения и Российской Федерации)
2008 | Հոդված/Article
Вестник Московского Экономико-лингвистического Университета N 2, Москва, 2008, стр. 189-200
Лишение свободы: криминологические и уголовно-исполнительные проблемы
2008 | Գիրք/Book
Монография, Изд. ЕГУ, 2008
|
Особенности социальной среды в местах лишения свободы
2007 | Հոդված/Article
Человек: прступление и наказание. N2 (57), Рязань, 2007, стр. 43-46
История применения и правового регулирования наказания в виде лишения свободы в Армении
2005 | Գիրք/Book
Монография, Ереван, Изд. ЕГУ, 2005
Особенности правового регулирования исполнения лишения свободы в Советской Армении в период 1926-1933 гг.
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) N3, Երևան, 2004, էջ 16-20
Մի քանի նկատառումներ ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ
2004 | Գիրք/Book
Իրավագիտության հարցեր, N2, Երևան, 2004, էջ. 68-71
Сравнительно-правовой анализ особенностей регулирования аналогичных уголовно-исполнительных правоотношений в уголовно-исполнительных кодексах Республики Армения и Российской Федерации
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) N3, Երևան, 2005, էջ. 10-17
Проблема лишения свободы в средневековой Армении (V-XIV вв.) (Ազատազրկման հիմնախնդիրը միջնադարյան Հայաստանում (V-XIV դդ.))
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 46-60
|
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Лишение свободы: проблемы исполнения наказания в отношении впервые осужденных
2000 | Գիրք/Book
Монография, Ереван, Изд.-во "Тигран Мец", 2000
Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 56-63
|
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ