Anahit H. Hambardzumyan
Biography
Education
1998: State Engineering University of Armenia, Eurasia Foundation. Cours Business Communications Computerized Solution of Econometric Problems.
1994 - 95: American University of Armenia. Cours: Market oriented Economy.Yerevan Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia, Degree PHD 08.00.21-Economics, Planing and organization of control of industry and its branches. Dissertation entitled “Material incentive of Labor force in raising intensification of Production Armenian Industry”.
1972 - 1975: Post-graduate Study at Institute of Economics, Ministry of Economy of Armenia.
1965 - 1969: Yerevan State University of Armenia, Department of Economics, Labor Economics. Student.

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences, Professor

Professional Experience
2017 September, Professor at the Department of Economics and, Management, Yerevan State University.
1994 – 2017 September: Associate professor at the Department of Economics, Yerevan State University.
1992 - 1994: Supervisor of the scientific group. Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
1988 - 1992: Senior Research Worker Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
1975 - 1988: Junior Research Worker at the same Institute.
1972 - 1975: Post graduate study, Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
1969 - 1972: Junior Research Worker at the same Institute.

Research experience
1972 - 1994: Participant in the Research Work of the Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
2002 - 2003: Poverty Program - (group)
2006 - 2008: The senior research associate of a research subject "Analyze Labour Market of Armenia"
2008-2010: The senior research associate of a research subject "Features and problems of streamlining of polarization of wealth and income and an initial congestion of the human capital in a transitional economy of RA"

Academic Courses
General Theory of human resources and labor economics.
Working relation Management.

Scale of professional interests
Labor economics
Employment, Labor Market
Working relation
Human capital

Languages
Excellent in Armenian and Russian
English (I can read and understand)
French (I can read and understand)

Anahit H. Hambardzumyan

Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Management and Business
 
 

Book

Anahit H. Hambardzumyan

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ |

Ա. Հ. Համբարձումյան

ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները | ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2016թ.,175 էջ

Ա. Համբարձումյան

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ., 232 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
1   2  |  See all
 

Article

Ա. Հ. Հաբարձումյան

ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը և բաշխումը | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (պարբերական գիտական ժողովածու), Երևան, «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2015, էջ 31-45

Ա. Հ. Համբարձումյան

Զբաղվածությունը ՀՀ աշխատաշուկայում | «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր, հ.11-12, Եր., 2015թ., էջ 20-26

Ղարիբյան Գ., Համբարձումյան Ա.

Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366 |

A. H. Hambardzumyan

Աշխատանքի տնտեսագիտության որոշ հասկացությունների հստակեցման փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 141.5, Երևան 2013թ., էջ 24-30 |

Համբարձումյան Ա.Հ.

ՀՀ զբաղվածության դինամիկան անկախության 20 տարիներին | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Երևան, 2012թ., ՕՐ-ԴԱՐ
1   2  |  See all