Gagik S. Ghazinyan
Biography
Education
1979 - 1983: Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Law
1972 - 1977: Yerevan State University, Faculty of Law

Academic degree
1983: “Procedural and Tactical Bases for Checking, Assessment and Use of Evidence Received during Interrogation”, Diploma of Candidate of Law from the All-Union Scientific Research Institute of General Prosecutor's Office of the USSR, Moscow
2000: “Actual Problems of the Criminal Procedural Legislation of the Third Republic of Armenia (comparative-legal study)”, Diploma of Doctor of Law from the Scientific Research Institute of General Prosecutor's Office of Russian Federation, Moscow

Professional experience
2014: Academician of NAS RA
2006 - 2014: Corresponding Member of the Academy of Sciences of the RA
2002: Professor
2002: Chairman, Specialized Council for Awarding Scientific
Degrees in Jurisprudence
1996: Dean, Yerevan State University, Faculty of Law
1991 - 2000: Head of the Department of Criminal Law, Yerevan State University, Faculty of Law
1989 - 1991: Deputy Dean, Yerevan State University, Faculty of Law
1987 - 1989: Docent, Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Yerevan State University, Faculty of Law
1983 - 1987: Lecturer, Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Yerevan State University, Faculty of Law

Academic courses
Criminal Procedure, Theory of Evidence in Criminal Procedure

Scale of professional interests
Problems of effective criminal procedure legislation in the Republic of Armenia, theory of evidence

Languages
Armenian and Russian (fluent), English (conversational)

Professional membership
President, Bar Association of the Republic of Armenia
Vice-President, International Union of Lawyers

Awards received
«Mkhitar Gosh» medal, Honoured Lawyer of the RA

(+374 60) 71-02-40 (inner line 12-40)

Gagik S. Ghazinyan

Dean, Doctor of Law, Professor, Academician of NAS RA | Faculty of Law - Chair of Criminal Processing and Criminalistics
 
 

Book

Գագիկ Ղազինյան, Արա Գաբուզյան, Աննա Մարգարյան, Տաթևիկ Սուջյան

Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019

Г.С. Казинян

Современные вызовы првового регулирования уголовного правосудия: Опыт Республики Армения | Монография, Palmarium Academic Publishing. Mauritius, 2018, 64 стр.

Գագիկ Ղազինյան, Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2018։ Համահեղինակ: 176 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Article

Gagik Ghazinyan

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական կարգավիճակից բխող գործառույթների իրացման տեսական և գործնական որոշ հիմնախնդիրներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 35-46 |

Գագիկ Ղազինյան, Անի Դանիելյան

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81 |

Гагик Казинян

Некоторые проблемы предварительных судебных слушаний согласно новому уголовно-процессуальному кодексу РА | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 4-10 էջեր |

Gagik Ghazniyan

Հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռման սահմանադրական գաղափարի իրացումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի կարգավորումների համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-16 |

Gagik Ghazniyan, Tatevik Sujyan

Հայեցողական քրեական հետապնդումը անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-33 |
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all