Gegham H. Petrosyan
Biography
Education, Academic degree and titles
1958 - 1968: Secondary School in the village of Karmrashen in Talin region, graduated with honors
1969 - 1974: YSU Faculty of History
1977: PhD studies at YSU Faculty of History
1980: Assistant at the Chair of History of CPSU
1982: Defended candidate thesis
1993: Received the rank of associate professor
2005: Defended doctoral dissertation
2006: Professor at YSU Chair of International Relations and Diplomacy
1993 - 1998: Deputy Dean at YSU Faculty of History engaged in the affairs of the specialization of International Relations
1998 - 2008: Deputy Dean of the Faculty of International Relations, since 2008 - Dean of the Faculty of International Relations
2008: Dean of the Faculty of International Relations

Academic courses
The international Relations of Armenia and foreign policy in contemporary times

Scale of professional interests
Scale of professional interests includes the issues of research and coverage of the modern period of history of Armenian diplomacy, especially 1918-1920, which is regarded as the most complex and controversial. He is the author of 8 monographs and more than 73 scientific articles. G. Petrosyan has supervised 6 candidate theses, which were successfully defended.

Professional Activities
Member of YSU Board and Academic Council, member of YSU Academic Council’s competitive standing commission on the Humanities specialties, member of Scientific Council of the Institute of History NAS RA, member of MD Institute for National Strategic Studies Academic Board 056 (“Political Science and International Relations”), member of Editorial board of "Banber"- Bulletin of Yerevan University, "International Relations, Political Science", member of Editorial board of the journal “International Relations: Armenian World”.

Awards received
Commemorative Gold Medal of the RA Prime Minister
RA Ministry of Education and Science Commemorative Gold Medal
YSU Gold Medal
MFA Commemorative Gold Medal
RA Ministry of Defense “Garegin Nzhdeh” Medal
Fritjof Nansen's Golden Commemorative Medal
Hakob Meghapart Medal
Honorary Professor of the Artsakh State University

gegham.petrosyan@ysu.am
(+374 10) 57-72-76

Gegham H. Petrosyan

Dean | Faculty of International Relations
 
 

Book

G. Petrosyan

Armenian Statehood in Foreign Policy Realities: the First Steps of the First Republic | Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University, Vol. 1, No 2 (2022), DOI:10.46991/JOPS/2022.1.2.012, pp. 12-48 |

Գեղամ Պետրոսյան

Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917- июнь 1918 гг.) | Հայաստան, Երևան, 324 էջ, 2019, ռուսերեն

Г. Петросян

Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917 - июнь 1918 гг.) | Монография, Изд. ЕГУ, Ереван, 2019, 324 с. + 12 с. илл. |

Պետրոսյան Գ.

Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար – 1918թ. հունիս) | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, 268 էջ+12 ներդիր |

Գեղամ Պետրոսյան

Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս) | Հայաստան, Երևան, 268 էջ, 2018, հայերեն
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Gegham Petrosyan

Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության առաջին բանակցությունները Կոստանդնուպոլսում (1918 թ. հունիս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 3-16 |

Gegham Petrosyan

Քառյակ միության պետությունների շահերի բախումը Անդրկովկասում (Հայաստանը Կոստանդնուպոլսի խորհրդաժողովի նախօրեին, 1918 թ. մարտ - հունիս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 3-14 |

Gegham Petrosyan

Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Վրաստանի հետ Կոստանդնուպոլսի և Բեռլինի բանակցությունների նախօրեին (1918 թ. մայիս-հունիս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 3-8 |

Gegham Petrosyan

Հայաստանի առաջին Հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու ժամանակավոր կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 3-18 |

Գեղամ Պետրոսյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու ժամանակավոր կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի». Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 2021, Vol. 12 No. 3 (36) (2021), էջ 3-18 |
1   2   3   4   5   6   7   8   15  |  See all