Olympia M. Geghamyan
Biography
Education:
1997 - 2001: Yerevan state University (YSU), Faculty of Law, diploma (Hons)
2001 - 2003: Yerevan State University, PhD

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Assistant Professor

PhD thesis
Human Environmental Rights in the Republic of Armenia
Specialization-00.02-''Public Law''

Research areas
Environmental Human Rights, Legal Status of Natural Parks Under Special Protection,
Legal Protection of Fauna

Teaching interest
Environmental Law of the Republic of Armenia, Land Cadastre of the Republic of Armenia

Work Experience
2005 - present: Lecturer, Chair of Civil Procedure at YSU
2006 - 2010: KANTEGH CJSC, Legal Director
2004 - 2005: Lecturer at French University in Armenia
2002 - 2005: Course Assistant, Lecturer at Public Administration Academy of the Republic of Armenia
2002 - 2004: Lawyer, Legal consulting center for applying to the European court of Human Rights

Professional membership
2002 - present: Member of International Law Association of the Republic of Armenia
2003 - present: Member of Legal Center for the Protection of Environment (NGO)
2004 - present: Member of Armenian Bar Association

Languages
Armenian, Russian and English

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Olympia M. Geghamyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Աիդա Իսկոյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Հեղինե Գրիգորյան

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս | Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց | Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
 

Article

Olympia Geghamyan

Թափոնների բնագավառի հասկացություններին առնչվող իրավական որոշ հիմնախնդիրներ Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 73-83 |

Olympia Geghamyan

Կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության և հարմարվողականության ոլորտում ՀՀ օրենսդրության որոշ հիմնախնդիրներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 64-79 |

Օլիմպիա Գեղամյան

Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքի որոշ առանձնահատկությունները ՀՀ օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 1 (86), 4-12 էջեր |

Օլիմպիա Գեղամյան

Ոռոգման համակարգի մասնակցային կառավարման ինստիտուտն ու առկա որոշ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 262-275 |

Օլիմպիա Գեղամյան

Ջրօգտագործման հետ կապված վեճերի լուծման արտադատական կարգի որոշ առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 472-483 |
1   2   3  |  See all