Tariel V. Ghochikyan
Biography
Education
Yerevan State University, 1971-1977

Academic degree
PhD Thesis “The new synthesis on the base 2-acetyl-5-alkoxy-4-pentanolides”. Supervisors: A.Avetisyan, V.Harutyunyan. Qualification: PhD.. 1986
Doctoral work. Doctoral Thesis “The synthesis on the base five member saturated
mono and dilactons” Supervisor: RA NAS, academia A.Avetisyan. Qualification : Doctor of sciences (Chemistry).

Professional experience
The younger scientific employee at the chair of organic chemistry. 01.1986 - 01.1987
Senior Researcher at the chair of organic chemistry. Preparation and publication of manuscripts for demonstrative experiments in chemistry. Preparation and supervision of seminars. 01.1987- 10.1991
Teaching duties - Preparation and supervision seminars. Practical laboratory training of organic chemistry.
Introduction of the developed methods in the factory of Yerevan Chemical Reactive.
Associate Professor of Organic Chemistry. 10.1991 - 02.2010
The lecturer.
Teaching duties - Undergraduate partical laboratory training. Teaching and laboratory supervision for master students. Preparation and supervision of master studens and Phd students.
Professor and dean of department Chemistry. 2010 till now

Academic courses
Course on Organic Chemistry
Methods of analyses organic compounds.
Functional analyses of organic compoundes
The methods of fine synthesis of organic compounds.

Scale of professional interests
Chemical synthesis: Syntheses based on the saturated 5-membered lactones. Synthesis of heterocyclic compounds on the base of butanolids. Syntheses of spiro heteryl composed. Research communication between structure and bioactivity of there.
Preparative methods: Chromatography/HPLC.
Analytical methods: Gas chromatography (operation of GLC, GC/MS). NMR (routine measurements of 1H and 13C, 1D, 2D) analysis of organic compounds. Photometric assays (quantification of proteins, carbohydrates and carotenes). Electrophoresis (SDS-PAGE). Thin layer chromatography (TLC)

Participation in grant projects (present and past)
1998 - 2000 year: А-108 and 2000 - 2003 year. А - 356.
2007 - till now: project A-1677

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
1998 - 2010: Member of Counsel of Science YSU Chemistry Department
2010 - till now: Dean of Counsel of Science YSU Chemistry Department

Participation in grant projects (present and past)
2007 - 2012 year: А-1677
1992-2015 Senior researcher of the basic scientific laboratory ,
2015 –till now Scientific superviser of the same laboratory and leading researcher
Professional membership
Member of the editorial board of the Armenian Chemical Journal
Member of YSU Editorial Board
From 2009 to 2015 he was a member of the specialized council SCC- 018
Member of SCC-010 specialized council since 2009

Awards received
2010 - Gold Medal of YSU
2014 - Letter of thanks from the Speaker of the National Assembly
2019 - Honored Scientist of the Republic of Armenia

tghochikyan@gmail.com

Tariel V. Ghochikyan

Dean | Faculty of Chemistry
 
 

Book

T. Ghochikyan, A. Galstyan, H. Stepanyan, I. Korpakova, A. Kinzirsky

Study of the Biological Properties of Semi- and Thiosemicarbazones of Carbonyl Derivatives of 4-Butanolides | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 103-111

Լիդա Սահակյան, Տարիել Ղոչիկյան, Համբարձում Խաչատրյան, Ժաննա Սարգսյան, Զեփյուռ Կարապետյան

Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան

Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ

Ռ. Խ. Ադամյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Գ. Ս. Սիմոնյան

Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Երևան, «Լուսաբաց», 2011

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան

Օրգանական սինթեզի հիմնական մեթոդների կիրառումը լաբորատոր աշխատանքներում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009 թ
1   2  |  See all
 

Article

T. V. Ghochikyan, A. S. Galstyan, H. M. Stepanyan, I. G. Korpakova, A. S. Kinzirsky

4-Բուտանոլիդների կարբոնիլային ածանցյալների սեմի- և թիոսեմիկարբազոնների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրություն | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 103-111 |

T.V. Ghochikyan, M.A.Samvelyan

Synthesis and some transformations of Hetero-cyclosubstituted derevatives of Thioglicolic acid | Proceed. of the YSU, 2020, 54(2), p. 93-98

T.V. Ghochikyan, A.S.Vardanyan, M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, P.Langer

Synthesis of cinna-myl substituted dihidrofuran- ones by the cross-coupling reaction | Mend. Comm., 2020, 30, p. 236-237

M. A. Samvelyan , T. V. Ghochikyan

Synthesis and some transformations of heterocyclic substituted derivatives of thioglycolicacid (Թիոգլիկոլաթթվի հետերոցիկլիկ տեղակալված ածանցյալների սինթեզ և որոշ փոխարկումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 93-98 |

M. A. Samvelyan, T. V. Ghochikyan, T. H. Yeganyan, M. Sharfraz, C. Jacob

Synthesis and study of the nematocidal activity of 1,2,4-triazolo-1,2,4-triazoles (1,2,4-Տրիազոլո-1,2,4-տրիազոլների սինթեզ և նեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-11 |
1   2   3   4   5   6   7   8   33  |  See all
 

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all
 

Thesis

Галстян А. С., Франгян В. Р., Кочикян Т. В.

Синтез и некоторые превращение 4-аллил-1,3-дизамещенных-1h-1,2,4-триазол-5(4h)-тионов | WSOC – 2018, стр. 92-92 |

S. V. Grigoryan, A. S. Galstyan, T. V. Ghochikyan

The synthesis of substituted 6-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)-5,6-dihydrothiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles by using click reaction | IUPAC Post-graduate Summer School on Green Chemistry. 2018, p. 47 |

Frangyan V., Galstyan A. S., Ghochikyan T. V.

The bromination reaction of 1,3-disubstituted 4-allyl-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thiones | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 118

Grigoryan S. V., Galstyan A. S., Ghochikyan T. V.

Study of the reaction of cyclization of 4-allyl-5-substituted-4H-1,2,4-triazole-3-thiols and some transformation | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers, 2017, p. 131 |

Tariel V.Ghochikyan

New syntheses in the field of γ-lactones and biological studies of the obtained compounds | 6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 45 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all