Tatevik H. Sujyan
Biography
Education
2012 to present: YSU, Department of law, PhD.D student
2010 - 2012: YSU, Department of law, Master’s degree in Law (Diploma with honour)
2006 - 2010: YSU, Department of law, Bachelor’s degree in Law (Diploma with honour)

Scope of the academic research
Theme of the Ph.D thesis-Cassation as a form of judicial review in the RA criminal procedure

Work experience
2012 - 2014: Legal institute of the RA Ministry of Justice, legal expert
7th January 2014 to present: YSU, Department of law, Chair of Criminal law and Criminalistics, Lecturer
24th March 2014 to present: Cassation Court of the Republic of Armenia, Criminal chair, judge assistant

Languages
Armenian, Russian, English

Computer skills
MS Office package (Word, Excel, Access)

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Tatevik H. Sujyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Criminal Processing and Criminalistics
 
 

Book

Գագիկ Ղազինյան, Արա Գաբուզյան, Աննա Մարգարյան, Տաթևիկ Սուջյան

Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019

Տաթևիկ Սուջյան

Վճռաբեկությունը` որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 240 էջ

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |
 

Article

Տաթևիկ Սուջյան

Գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտը բեկանելու վճռաբեկ վերանայման լիազորությունը դատական վերանայման իրավունքի և արդարադատության արդյունավետության համատեքստում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 61-67 էջեր |

Gagik Ghazniyan, Tatevik Sujyan

Հայեցողական քրեական հետապնդումը անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-33 |

Տաթևիկ Սուջյան

Անչափահասների արդարադատության համակարգի մասնագիտացվածության սկզբունքը և վերականգնողական մեխանիզմները՝ որպես երեխայի լավագույն շահի ապահովման միջոցներ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 271-299 |

Tatevik Sujyan

Peculiarities of Judicial Acts Appeal and Cassation Revision in Criminal Procedures | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 242-257 |

Տաթևիկ Սուջյան

Անձի կողմից կատարված գաղտնի ձայնագրությունը որպես ապացույց օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրը քրեական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 296-313 |
1   2   3  |  See all