Tigran A. Markosyan
Biography
Education
2004 - 2008: Yerevan State University, Faculty of Law, Bachelor’s degree with Honorary Distinction
2008 - 2010: Yerevan State University, Master of Jurisprudence (LLM degree)
2010 - 2013: Yerevan State University, Faculty of Law, Post-Graduate study,

Academic degree, Scientific title
Candidate of Law, Associate Professor

PhD dissertation
Proceedings of review of the judicial acts under the newly discovered circumstances in civil procedure, Specialization-00.04. - "Judicial Law"

Fields of scientific research
Judicial power and the formation of judiciary, Civil Procedure, Administrative Procedure, Insolvency, Competition Law, Issues concerning the other forms of the protection of rights, Compulsory enforcement

Courses taught
 • Civil Procedure of the RA,
 • Issues on Review of Judicial Acts in the RA,
 • Legal Regulation on Insolvency
 • The Proceedings of Confiscation of Property of Illicit Origin of the RA

  Work Experience
  2010 - present: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of Civil Procedure, Lecturer
  2013 - present: Legal Clinic, Yerevan State University, Faculty of Law, Lecturer - Coordinator
  2016 - present: Academy of Justice, Lecturer 2019 June - present: Competition Protection Commission of the Republic of Armenia, Member
  2020 June - present: Working group established for the reform of the sphere of the RA Compulsory Enforcement Service, increase of efficiency and improvement of the organization of activities, Member
  2020 July - present: Qualification Commission on Bankruptcy Managers, Member
  2020 September - present: Scientific and Methodological Council adjunct to the Prosecutor General of the Republic of Armenia, Member
  2022 February - present: International Law Development Organization (IDLO), Expert on legislation of the Academy of Justice and issues with regard to cybercrime
  2022 May - present: Asian Development Bank, TA-6855 REG: Law and Policy Development for Private Sector and Public-Private Partnership Projects - ARM Insolvency, National Expert Team Leader of developing the Bankruptcy Code
  2014 to 2022: Assessment and appeal commissions of the Academy of Justice, Member
  2019 to 2022: Written qualification examination assessment and appeal commissions for replenishing the list of candidates of judges of civil law specialization and anti-corruption specialization subdivision of the civil specialization, Member
  2020 February - 2022 January: Professional commission on constitutional reforms, Member
  2021 March - April: International Law Development Organisation (IDLO), Expert in Civil Proceedings
  2021 February - March: Centre for the implementation of legal education and rehabilitation programmes SNCO, Lecturer
  2020 September - present: The Collegium of Bankruptcy Managers Self-Regulatory Organization (SRO), Training of bankruptcy managers, Lecturer
  2020 September - December: Asian Development Bank, “TA 8998-REG: Development of Armenia Insolvency Legal Framework” Project, National Insolvency Academic Specialist
  2020 May - 2020 October: International Law Development Organisation (IDLO), Expert in bankruptcy and civil procedure fields
  2020 April - 2020 June: Council of Europe/European Union Partnership for Good Governance Program, "Support to the judicial reform - enhancing the independence and professionalism of the judiciary in Armenia" Project, Expert in judicial and enforcement procedure fields
  2018 December - 2020 January: International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Insolvency Expert in Arbitral Proceedings
  2019 January-2019 May: UK Good Governance Fund (GGF) “Support to improve the bankruptcy system in Armenia” Project on implementation of electronic bankruptcy system, Expert
  2018 - 2019: Qualification commission of Chamber of Advocates, Member
  2016 October - 2019 June: “Center of legislation development and legal researches” fund of Ministry of Justice of the RA, Director
  2018: Commission of qualification exam for insolvency managers, Member
  2017 - 2018: Working group on elaboration of Judicial Code of RA, Member
  2017 - 2018: Working group on elaboration of Civil Procedure Code of RA, Member
  2016 September - 2016 October: “Center of legislation development and legal researches” fund of Ministry of Justice of the RA, Acting Head of the executive body of the Fund
  2016: Working group on elaboration of the 2017-2020 strategic action plan for judicial and legal reforms in the Republic of Armenia, Ministry of Justice of the RA, Member
  2016: Joint Project between the European Union and the Council of Europe strengthening the independence, professionalism and accountability of the justice system in Armenia, consultant on drafting Concept Paper to the Judicial Code of RA
  2016: Assessment commission of written qualification exam for supplementing the list of judge candidates in civil specialization section, Member
  2015 December - 2016 October: “Ardshinbank” CJSC, Deputy Head of Legal Service Concerning Special Judicial Cases
  2015 September - 2016 August: “School of Advocates of the RA” foundation, Lecturer
  2015 August - 2015 December: “Ardshinbank” CJSC, Deputy Head of Legal Service in Contracts and Legal Analysis Matters
  2014 July - 2015 August: “Ardshinbank” CJSC, Head of Divison on Contracts and Legal Analysis of Legal Service, “Ardshinbank” CJSC
  2014 April - 2014 July: “Salsa Development” CJSC, Member of Board of Directors
  2014 January - 2014 July: Ministry of Finance of the RA, Adviser to the Minister of Finance
  2013 August - 2014 July: Appeal Council on Decisions of Tax and Customs Chief bodies Appeal Committee, Member
  2013 August - 2014 January: Ministry of Finance of the RA, Deputy Head of Legal Department
  2013: Assessment commission of written qualification exam for supplementing the list of judge candidates in administrative specialization section, Member
  2009 April -2013 July: "BRAVE" Ltd., Lawyer
  2012 March - 2013 August: “Cascade Insurance” CJSC, Council Member
  2012: Working group on “Revision of the Civil Procedure code of RA”, Ministry of Justice of the RA, Expert
  2011 March - 2012 December: State non-commercial organization "Legal institute of the Мinistry of Justice of the RA", Expert

  Professional Membership
  2009 - present: Member of Bar Association of the Republic of Armenia
  2011 - 2019: Member of the Chamber of Advocates of RA (License № 1222)

  Languages
  Armenian, Russian, German, English

  (+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)
  tigranmarkosyan@ysu.am
 • Tigran A. Markosyan

  Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
   
   

  Book

  Վահե Հովհաննիսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Վարդուշ Եսայան, Պավել Թադևոսյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Վահագն Գրիգորյան, Անի Միքայելյան

  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն. գիրք առաջին | Իրավ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի և իրավ․ գիտ․ թեկն․, դոցենտ Ս․Գ․ Մեղրյանի խմբագրությամբ, Երևան, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2022, 608 էջ

  Գարիկ Ավագյան, Տիգրան Դադունց, Հայկ Հովհաննիսյան, Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Սահակյան, Փոլ Օմար

  Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդhանուր խմբագրությամբ` ի․գ․թ․, դոցենտ Տ.Ա. Մարկոսյանի, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2022, 464 էջ։ |

  Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց

  Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ |

  Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

  Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ

  Տիգրան Մարկոսյան

  Գրավով ապահովված պահանջները սնանկության վարույթում | Գիտագործական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2021, 64 էջ |
  1   2  |  See all
   

  Article

  Tigran Markosyan

  Առանձին քաղաքացիական գործերը սնանկության վարույթում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 87-99 |

  Tigran Markosyan, Satik Ghimoyan

  Վարչական մարմինների հայեցողական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 57-69 |

  Тигран Маркосян, Анаит Сантросян

  Применение нормативных правовых актов органов Евразийского экономического союза в контексте законодательства Республики Армения | «Конкуренция и антимонопольное регулирование в ЕАЭС» специализированный журнал, №1, 2021, էջ 20-31 |

  Տիգրան Մարկոսյան, Անահիտ Սանթրոսյան

  Նորմատիվ իրավական ակտերի «հորիզոնական» աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում | «Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդես 1(5), Երևան, 2021, էջ 50-58 |

  Տիգրան Մարկոսյան, Քրիստինե Ալեքսանյան

  Ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացումը մրցակցային իրավունքում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 95-108 էջեր |
  1   2   3   4   5   6   7  |  See all