Book

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

A. A. Saharian, T. A. Petrosyan, V. S. Torosyan

Mean field squared and energy-momentum tensor for the hyperbolic vacuum in dS spacetime | Ann. Phys. 437, 168728 (2022)

Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց

Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ |

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ

В. Маргарян, Л. Азизян, А. Мисакян, Е. Гайдукова, Г. Цибульский, К. Раевич

Особенности максимальных расходов воды реки Арпа в современных условиях | Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли: материалы VIII междунар. науч. конф. Красноярск, 14-17.09.2021, с. 234-238, Россия
1   2   3   4   5   6   7   8   783

Article

V.S. Harutyunyan

Analysis of hydration products, hydration degree, and CO2 capture in “ye’elimite - H2O” system by X-ray diffraction, combined SEM-EDS, and FTIR techniques | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 132, 104222 (2022)

V.S. Harutyunyan

XRD and combined SEM-EDS analysis of long-term hydration products of ye’elimite | Materials Chemistry and Physics 276, 125373 (2022)

Նելլի Ալավերդյան

Սոցիալական նոր իրականությունը և արժեքների սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումները | Արդի հոգեբանություն, գիտական հանդես, Երևան 2022, հ․1(10), 3-10 |

E.R. Bezerra de Mello, A.A. Saharian

Vacuum polarization by a flat boundary in cosmic string spacetime | Class. Quantum Grav. 28, 145008 (2011)

S. Bellucci, W. Oliveira dos Santos, E. R. Bezerra de Mello, Aram A. Saharyan

Fermionic vacuum polarization around a cosmic string in compactified AdS spacetime | JCAP01(2022)010
1   2   3   4   5   6   7   8   6132

Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021
1   2   3   4   5   6   7   8   38

Thesis

Poladyan A., Gevorgyan H., Trchounian K.

The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources | Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p.12-13, 2021

Poladyan A., Mirzoyan S., Vassilian A., Trchounian K.

Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production | World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437, 2021

M. Matevosyan, A. Durgaryan

Investigation of the effect of galarmin on the peripheral blood composition of mice with the infection of methicillic-resistant strain of staphylococoos aureus (MRSA) | International Online Conference Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Armen Galoyan "Neurobiology in the 21st Century" Armenia, Yerevan, 2020, 16-17.12.2020, p. 23-24, Armenia

L.Yu. Sahakyan, V.G. Kirakosyan, A.H. Tsaturyan, L.E. Poghosyan, H.R. Kyureghyan, E.V. Minasyan, H.R. Petrosyan, T.H. Sargsyan

Detection and development of a quantitation method for undeclared compounds in antidiabetic biologically active additives and its validation by high performance liquid chromatography | Current State of Pharmacy and Prospects of its Development 2nd International Conference, October 22-23, 2021, Yerevan, Armenia, 19

T.H. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, G.F. Mkrtchyan, N.A. Hovhannisyan, M.S. Ghazaryan, A.S. Dadayan, M. Israyelyan, H.I. Hakobyan, Z. Mardiyan

Synthesis of -heterocyclic substituted (S)-alanine derivatives containing dipeptides and study of their antibacterial effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”).
1   2   3   4   5   6   7   8   513
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Academic journals