Արաքսի Գուրգենի Դարբինյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1988 թ. ցայսօր-ԵՊՀ անգլերեն լեզվի №1 ամբիոն, դասախոս
1986 - 1987 թթ. ԵՊՃՇԻ, օտար լեզուների ամբիոն լաբորանտ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բաժին
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, արվեստագիտություն
1980 - 1981 թթ. Ազգային պատկերասրահ, գիտաշխատող

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց` «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2004 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց` «Անգլերեն լեզու» մասնագիտու-թյամբ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2019 - «Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն» միջազգային գիտաժողովում նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին
2009-‹‹Օտար լեզուներ և գրականություն(տեսություն և պրակտիկա)›› միջազգային գիտաժողովում նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին
2006 թ. «Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասվանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» թեմայով գիտաժողովում նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, հունարեն

Արաքսի Գուրգենի Դարբինյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Grigorian, A. Darbinyan, N. Stepanyan

Deepdive into Mathematics | ԵՊՀ հրատ., 2019, 327 էջ

Astghik Grigorian, Araksi Darbinyan, Naira Stepanyan

Deepdive into Mathematics | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ |

Ա. Դարբինյան

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի տերմինների անգլերեն-հայերեն համառոտ բառարան, | Երևան, 2011, 230 էջ
 

Հոդված/Article

A.Darbinyan, L.Khalatyan

On Some Traditional and Modern Methods of Teaching English | FLSP N9(18), Yerevan 2020, p. 50-60

Արաքսի Դարբինյան, Լիանա Խալաթյան

Անգլերեն լեզվի ուսուցման ավանդական և ժամանակակից մի քանի մեթոդների վերաբերյալ | «Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», 2020, թիվ 9 (18), էջ 50-60

Արաքսյա Դարբինյան, Ռուզաննա Ավետիսյան

Նորագույն տեխնոլոգիաները և օտար լեզվի ուսուցումը | Բանբեր Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 2018, 2(43), էջ 174-180 |

Ա. Դարբինյան

Լեզվի նպատակային ուսուցման մի քանի խնդիրների շուրջ (On Some Problems of Teaching a Target Language) | FLSP N 10(1), Yerevan 2013, 193-199 |

Ա. Դարբինյան

Ամփոփումը և վերապատմումը որպես տեքստի ընկալման դրսևորում | FLSP N 9, Yerevan 2011, p. 108-116 |
 

Թեզիս/Thesis

A.Darbinyan

Foreign Language Teaching and Modern Technologies | Thesis “Language, Culture, Communication” International Conference, September 12-15, 2019, Dedicated to the Centenary of Yerevan State University, Yerevan 2019, p.16

Ա. Դարբինյան

Տեքստի ընթերցումը և ընկալումը՝ ամփոփելու և վերապատմելու միջոցով | Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), Ծրագիր և թեզիսներ, 2009թ., փետրվարի 26-27, Երևան 2009, էջ 27-28 |

Ա. Դարբինյան

Ընթերցանության հմտությունների ուսուցումը անգլերեն լեզվի նպատակային դասավանդման ժամանակ | Թեզիսներ, Երևան 26-27 հոկտ․, 2006, 33-34 |