Աշխեն Հայկի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ
2012 - 2013 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկաբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2015 թ-ից աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի աստիճան

Աշխատանքային գործունեությունը
2007 - 2015 թթ. – լաբորանտ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
2015 թ. առ այսօր – ասիստենտ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկաբանության ֆակուլտետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Բնական աղետների ռիսկի գնահատում և կանխատեսում, Գեոէկոլոգիական հիմնախնդիրները բնական աղետների տեսանկյունից, Անշարժ գույքի էկոնոմիկա, Հողային ռեսուրսների կառավարում, Բիզնեսի կազմակերպման հիմնահարցերը:

Մասնակցությունը միջազգային միջոցառումներին
ՀՀ, ՌԴ, Վրաստան

Դասավանդվող առարկաներ
Անշարժ գույքի վերլուծություն և կառավարում (SPSS ծրագիր), Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և պլանավորում, Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում, Բնական աղետներ և պաշտպանիչ միջոցներ, Հողային ռեսուրսների կառավարում:

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր տողը
ԵՊՀ պատվոգիր

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

a.hovhannisyan@ysu.am

Աշխեն Հայկի Հովհաննիսյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Հովհաննիսյան

Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը և կանխատեսումը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ | ԵՊՀ հրատ., 2021, 86 էջ, Հայաստան

Պ. Գ. Դավթյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ե. Ս. Մանուկյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ա. Հ. Վարդանյան

ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104 |

В. П. Варданян, А. Г. Оганисян

Решение геоэкологических задач гидрогеофизическими и водно-физическими параметрами | VII Всероссийской научно-технической конференции «Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа». 2017, стр. 276-281

V. P. Vardanyan, A. H. Hovhannisyan

Geophysical research results of buried relief and distribution groundwater runoff of the Aragats massif | Annals of Agrarian Science. 2017, 1, pp. 1-4 |

В. П. Варданян, А. Г. Оганисян

Изучение ресурсов подземных вод путем комплексирования дистанционных методов (на пример Арагацского масееива) | Материалы Всероссийской молодежной геологической конференции. «Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий» Уфа, 2016, стр. 343-346 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ashkhen Hovhannisyan

The Integrated Assessment and Mapping of Potential Natural Disasters in Armenia | Present Environment and Sustainable Development. 2017, p. 98