Հրանուշ Հերբերտի Դարբինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
«Որոշ օրգանական հիմնային ներկանյութերի կիրառումը ոսկու և պալադիումի մեկ և երկու բևեռացված էլեկտրոդներով ամպերաչափական որոշման համար»
1999 թ-ի հուլիս, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1980 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ, ավագ լաբորանտ,
2002 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2007 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Անալիտիկ քիմիա» (բակալավրիատ),
«Անալիզի ֆիզիկաքիմիական եղանակներ»,
«Մետաղների և համաձուլվածքների անալիզ»,
«Անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակներ»,
«Իոնընտրական էլեկտրոդներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի էլեկտրաքիմիական և լուսաչափական եղանակները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

Հրանուշ Հերբերտի Դարբինյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Հ. Դարբինյան, Ս. Վ. Վարդանյան

Անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակներ (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | Երեվան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005, 73 էջ
 

Հոդված/Article

Г. Г. Дарбинян, М. С. Алексанян, А. Г. Хачатрян

Потенциометрическое и амперометрическое определение золота (III) и платины (IV) аллил- и фенилтиомочевинами | Հայաստանի քիմիական հանդես: 2015, 68, 226-232 էջ |

Հ. Հ. Դարբինյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

A study of the interaction between rhenium(VII) and allylthiourea by spectrophotometry (Ալիլթիոմիզանյութի հետ ռենիում(VII)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 3-7 |

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ս. Գալստյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Study of chromium(VI) interaction with 2-(3-(azepan-1-yl)-2-hydroxypropylthio)acetic acid (2-(3-Ազեպամ-1-իլ)-2- -հիդրօքսիպրոպիլթիո)քացախաթթվի հետ քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 13-17 |

H.H.Darbinyan, A.S.Galstyan, H.G.Khachatryan

Study of chromium(VI) interaction with 2-[3-(azepan-1-yl)-2-hydroxypropylthio]acetic acid | Proceedings of the Yerevan State University, 2013, v.3, pp.13-17.

Г. Г. Дарбинян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Исследование взаимодействия церия(IV) с фенилтиомочевиной методами потенциометрии, спектрофотометрии и амперометрического титрования | Химический журнал Армении, т.63, No.1, с.81-86
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը