Կարեն Ալբերտի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2015 թ. «Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսումնական գործընթացում», Համբուրգ
2008 թ. «Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսումնական գործընթացում», Կիև
2006 - 2013 թթ. Վերապատրաստման ծրագրերի շարք Եվրոպական իրավունքի գծով (Իտալիա, Չեխիա, Ավստրիա)
2000 թ. «Մարդու իրավունքների եվրոպական իրավունք»,, վերապատ-րաստում իրավաբանական ֆակուլտետների երիտասարդ դասախոսների համար, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ դպրոցում
1999 թ. Կլինիկական իրավաբանական կրթության վերաբերյալ կոլոկվիում, Վարշավա և Կրակով
1997 թ. Վերապատրաստում Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբանական
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավասուբյեկտության հիմնախնդիրները», ԺԲ 00.06, Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային իրավունքի սուբյեկտներին վերաբերող հիմնահարցեր, միջազգային իրավունքի աղբյուրներ, պետությունների միակողմանի իրավաբանական ակտեր

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք, Միջազգային մարդասիրական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2021 թ․ - առ այսօր ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր
2011 թ․ - առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ դոցենտ
2008 թ․ - առ այսօր Կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկրների խմբում (GRECO/ԵԽ) ՀՀ ներկայացուցիչ
2006 - 2011 թթ․ ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2006 թթ.ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
1998 - 2022 թթ․ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս, այնուհետև` ավագ դասախոս

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ 00.06) անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի (Իրավագիտություն), խմբագրական խորհրդի անդամ, Պետություն և իրավունք, գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցներին
ՀՀ իրավաբանների միություն, Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
kgevorgyan@ysu.am

Կարեն Ալբերտի Գևորգյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
 

Հոդված/Article

Karen Gevorgyan

Concept of State Sovereignty: Modern Attitudes | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 431-448 |

Геворгян Карен

Понятие государственного суверенитета: современные подходы | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 45-62

Կ. Գևորգյան, Լ. Գևորգյան

Արտաքին ինքնորոշման իրավունքի և uti possidetis դոկտրինայի հարաբերակցությունը ժողովուրդ հասկացության բնորոշման համատեքստում | Ժողովուրդների ինքնորոշման սզկբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջեր 55-68

Карен Геворкян

Некоторые вопросы членства Республики Армения в международных организациях | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 47-64

Геворгян Карен

Некоторые вопросы дипломатическоы и консульской практики Республики Армения | Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2005, էջեր 66-77
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը