Կիմա Հարությունի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ Քիմիական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Թեկնածուական - «4-մեթիլենտետրահիդրոպիրանի և 4-մեթիլ-5,6-դիհիդրո-2Hպիրանի սելեկտիվ օքսիդացման սինթետիկ ասպեկտները»,1988, /02.00.03-օրգանական քիմիա/ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1978 - 1979 թթ. ՀՄՀ գենետիկայի ինստիտուտ
1979 - 1999 թթ. ՀՀ ԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
1999 - 2017 թթ. սկզբում Քիմիայի ֆակուլտետի ԵՊՀ դեղագիտության, իսկ 2016թ-ից` ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դոցենտ
2017 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Թունաբանական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական օրգանական քիմիա, թունաբանական քիմիա

Որակավորման դասընթացներ
2011 - 2016 թթ. և 2016 - 2021 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն

petrosyankima@ysu.am

Կիմա Հարությունի Պետրոսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կիմա Պետրոսյան

Որոշ դեղանյութերի քիմիա-թունաբանական բնութագիր | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 62 էջ
 

Հոդված/Article

Կ. Հ. Պետրոսյան

Chemoselectivity of aminomethylation of amino- and alkoxy- ethanols in charge units of general theory of acids and bases (Ամինա և ալկօքսիէթանոլների ամինամեթիլացման քեմոսելեկտի- վությունը ընդհանրական թթվա-հիմնային տեսության լիցքային միավորներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 60-63 |

Կ. Հ. Պետրոսյան

Charge components of inductive effect of alkyl groups and their influence on the chemoselectivity of alcohols benzoylation (Ալկիլ խմբերի ինդուկցիոն էֆեկտների լիցքային բաղադրիչները և նրանց անդրադարձը սպիրտների քեմոսելեկտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 19-24 |

Ա. Ս. Սաղյան, Ա. Ս. Դադայան, Ս. Ա. Դադայան, Ա. Վ. Գեոլչանյան, Կ. Հ. Պետրոսյան

Энантиоселективный синтез новых замещенных Anty-(S)-β-гидрoкcитирозинов (Նոր անտի-(S)-β-հիդրօքսի տեղակալված թիրոզինների էնանտիոսելեկտիվ սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 14-19 (ռուսերեն) |

Петросян К. А., Геворкян А. А., Мовсесян А. А., Джанджулян Ж. Л., Аракелян А. С.

Алкоскиметиламины и аминалы вторичных аминов как предщественники аминометилирования ацетиленов | ЖОХ, 2008 Т.78, вып.3, стр.519-520

Петросян К. А.

Предсказание реакционной способности галоформов на основании принципов обобщенной теории кислот и оснований | Хим. Ж. Армении, 2007, том 60, N 1 133-139
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Petrosyan K. H.

Anomalous chemoselectivity during competitive benzoylation of secondary amines | Dialogues on Science 3rd international Scientific Conference of Young Researchers, 2015, p. 110