Սամվել Աղվանի Դիլբանդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ,
1991 - 1995 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն

Գիտական աստիճան
1995 թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա «Տուժողի իրավունքների եւ օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում», - ԲՈՀ-ի իրավաբանական գիտությունների գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ, 2011թ. Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, թեմա «Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում», - ԲՈՀ-ի իրավաբանական գիտությունների գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս քրեական դատավարության եւ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ
2006 թ. քրեական դատավարության եւ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
1996 - 2000 թթ. քրեական դատավարության եւ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս,

Կարդացվող դասընթացներ
«ՀՀ քրեական դատավարություն», «Փաստաբանական գործունեությունը քրեական դատավարությունում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը քրեական դատավարությունում,

Լեզուներ
ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ,
«Պետություն եւ իրավունք» ամսագրի խմբագրական խորհրդի նախագահի տեղակալ

(+374 60) 71-02-47 (ներքին 12-47)

Սամվել Աղվանի Դիլբանդյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019

Հարություն Մ. Խաչիկյան, Գագիկ Ս. Ղազինյան, Արթուր Գ. Վաղարշյան, Սամվել Ա. Դիլբանդյան, Արևիկ Հ. Պետրոսյան, Մանուկ Ա. Մկրտչյան, Լուսինե Ս. Հակոբյան, Կարինե Դ. Գևորգյան

Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը | Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր

Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները | Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ

Самвел Дилбандян

Обеспечение прав и законныx интересов личности в досудебном производстве уголовного процесса России и Республики Армения (сравнительно-правовой анализ) | М., Юрлитинформ, 2012. 360 с.

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 480 էջ: |

Բոյկով Ալեկսանդր, Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր, Շահինյան Վահրամ, Օհանյան Լևոն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս | Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Դատախազական հսկողությունը մինչդատական վարույթում անձի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովման նկատմամբ | Օրինականություն, 2010, թիվ 61, էջեր 5-18:

Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի, Դիլբանդյան Սամվել Աղվանի, Ղուկասյան Հրայր Հովհաննեսի, Հարությունյան Արմեն Ռազմիկի, Մելքոնյան Դավիթ Մանուկի, Թաթոյան Արման Հակոբի

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ |

Սամվել Դիլբանդյան

Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում | Տիգրան Մեծ, 1998:

Դիլբանդյան Ս. Ա., Ղազինյան Գ. Ս., Հարությունյան Ա. Ս., Ղուկասյան Հ. Հ.

ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները | ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները, դասաքիրք, 4-րդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 480 էջ:

Դիլբանդյան Ս. Ա., Ղազինյան Գ. Ս., Հարությունյան Ա. Ս., Ղուկասյան Հ. Հ.

ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները | ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները, դասագիրք, 4-րդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 480 էջ:

Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն , Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր, Շահինյան Վահրամ, Օհանյան Լևոն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս | Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ

Սամվել Դիլբանդյան

ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006թ., 2000թ., 1999թ.:

Ղազինյան Գ.Ս., Առաքելյան Ս.Վ., Գաբուզյան Ա.Հ., Դիլբանդյան Ս.Ա., Ղուկասյան Հ.Հ.

Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ

Դանիելյան Գևորգ, Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր

Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը | Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 352 էջ

Սամվել Դիլբանդյան

Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրները | Երևանի պետ. համալ. հրատ., Երևան, 2004

Սամվել Դիլբանդյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն | (Հատուկ մաս), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003

Սամվել Դիլբանդյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության համապատասխանությունը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվեցիային | Ասողիկ, Երևան, 2001

Ղազինյան Գագիկ, Պետրոսյան Ռաֆիկ, Օհանյան Լևոն, Դիլբանդյան Սամվել

Դատական իշխանության հայեցակետը ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում | «Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2000, N3-4, էջ 7-14

Սամվել Դիլբանդյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն | (Ընդհանուր մաս), 2 րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000

Սամվել Դիլբանդյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն | Դասագիրք բուհերի համար (Ընդհանուր մաս), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000,

Սամվել Դիլբանդյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և ՀՀ օրենսդրությունը և իրավակիրառական պրակտիկան | Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր տնօրինություն, Ստրազբուրգ, 2000
 

Հոդված/Article

Дилбандян С. А.

Вопросы реализации права на встречный опрос (конфронтации) в уголовном судопроизводстве Республики Армения | Контроль над преступностью и обеспечение прав личности как приоритеты современной уголовно-процессуальной политики, сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в рамках Саратовского международного юридического форума, посвященного 90-летнему юбилею Саратовской государственной юридической академии (8 июня 2021 г., Саратов) / [под ред. Н. С. Мановой], Саратовская государственная юридическая академия, Саратов: Изд-во Сарат. гос. юрид. акад., 2021, стр. 43-46 |

Дилбандян С. А.

Некоторые особенности правового регулирования досудебного производства по проекту нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения | Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности : материалы Всерос. науч-практ. конф. с Меж-дунар. участием (Саранск, 26 мар. 2021 г.): в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск, 2021. – Ч. 1. – с. 15-18 |

Սամվել Դիլբանդյան

Համագործակցության վարույթի իրավական կարգավորման որոշ հարցերը՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 35-42 էջեր |

Սամվել Դիլբանդյան

Գաղտնի քննչական գործողությունների դատավարական բնույթը և նշանակությունն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 246-256 |

Սամվել Դիլբանդյան

Пути развития досудебного производства уголовного процесса Республики Армения | Защита прав человека в периоды внешнеполитической З402 напряженности : материалы Междунар. науч-практ. конф. (Саранск, 19 апр. 2019 г.) : в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПАМинюста России). –Саранск, 2019. –Ч. 1., стр 62-67 |

Սամվել Դիլբանդյան

Նախաքննության տվյալների հրապարակման անթույլատրելիությունը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 386-395 |

Սամվել Դիլբանդյան

Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի առաձնահատկությունները նախաքննության ավարտման փուլում | Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 63-72 |

Սամվել Դիլբանդյան

Անչափահաս տուժողի իրավունակության և գործունակության կարգավորումը քրեական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 36-44 |

Սամվել Դիլբանդյան

Քրեադատավարական օրենքի էական խախտումը որպես դատական ակտի բեկանման հիմք | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 262-275 |

Սամվել Դիլբանդյան, Տաթև Սուջյան

Վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 54-70 |

Սամվել Դիլբանդյան

Անմեղության կանխավարկածը և ապացուցման պարտականությունը քրեական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 434-445 |

Սամվել Դիլբանդյան

Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը որպես քրեական դատավարության սահմանադրաիրավական հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 76-84 |

Սամվել Դիլբանդյան, Նարեկ Մինասյան

Որպես մեղադրյալ ներգրավելու ինստիտուտի որոշ հիմնահարցեր | Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 65-75 |

Սամվել Դիլբանդյան, Նելլի Աղաբաբյան

Անչափահասների վերաբերյալ քրեական գործերով վարույթի կարճման և քրեական հետապնդման դադարեցման որոշ հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 31-42 |

Սամվել Դիլբանդյան

Մի քանի նկատառումներ նախաքննության ժամկետների երկարացման իրավական կարգավորման վերաբերյալ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 35-39 |

Սամվել Դիլբանդյան

Նախնական դատալսումներն ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 160-173 |

Samvel Dilbandyan

Role of Judicial Supervision over the Pre-Trial Proceedings in Ensuring Person’s Rights and Freedoms | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 321-338 |

Սամվել Դիլբանդյան

Ձերբակալաված անձի իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպանության ապահովման երաշխիքները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 16-25 |

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան

Հանրայնության սկզբունքի տեղը և դերը քրեական դատավարության սկզբունքների համակարգում | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2013, No1(59) էջ 4-18 |

Սամվել Դիլբանդյան

Անչափահաս կասկածյալների և մեղադրյալների նկատմամբ դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները | Պետություն և իրավունք, Երևան,2013, No 2-3(60-61) էջ10-16 |

Սամվել Դիլբանդյան

Հարցաքննության առանձնահատկությունները քրեական դատավարության դատական քննության փուլում | Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շ.Ն. Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան. – Եր.:ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 159-170:

Дилбандян С. А.

Эффективность судебного контроля над досудебным производством в уголовном процессе Республики Армения | Законность и правопорядок на современном этапе развития общества, сб. материалов Международной научнопрактической конференции 17 апреля 2012 г. Краснодарский ЦНТИ, 2012. том 2. 325, с. 234-240:

С. А. Дилбандян

Участие защитника по делам несовершеннолетних в уголовном процессе России и Армении | Административное и муниципальное право, № 5, 2011, с. 82-85 |

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Проблемы обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном процессе | Административное и муниципальное право, М., № 10 (34), 2010, с. 17-23:

С. А. Дилбандян

Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного процесса | Конституционное правосудие.. Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, Ереван., Выпуск 4(50), 2010, с. 101-113

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Մանկավարժի մասնակցությունը անչափահասի հարցաքննությանը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում | Օրենք և իրականություն, թիվ 2,(184), 2011թ., էջեր 10-12:

Дилбандян С. А.

Проблемы обеспечения прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела согласно уголовно-процессуальному законодательству Армении | Международное публичное и частное право, М., №3 - 2011, c. 45-48 |

Սամվել Դիլբանդյան

Մինչդատական վարույթում կիրառվող պաշտպանության միջոցները որպես արդարադատության իրականացմանն օժանդակող անձանց իրավունքների ապահովման երաշխիք | Օրինականություն թիվ 64, 2011, էջեր 2-11

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Քրեական դատավարությունում արդարադատությանն օժանդակող անձանց պետական պաշտպանության որոշ հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 64-67 |

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Նախնական դատական վերահսկողությունը որպես անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության երաշխիք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան 2010թ., էջ 72-81 |

Дилбандян С.А.

Роль судебного контроля в обеспечении прав личности в уголовном судопроизводстве Республики Армения | Актуальные проблемы правосудия в контексте современного конституционализма, Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию принятия Конституции Республики Армения, 2010, Ереван, стр. 70-81

Սամվել Դիլբանդյան

Քրեական դատավորության ձևը որպես արդարադատության իրականացման երաշխիք | Օրենք և իրականություն, թիվ 1,(171), 2010թ., էջեր 5-8 |

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Քրեադատավարական երաշխիքները որպես անձի իրավական վիճակի բաղկացուցիչ տարր | Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ», 2010, 4 (45), էջեր 243-250:

Дилбандян С. А.

Публичность: определение и значение в уголовном судопроизводстве России и Армении | Российский следователь, М., №22 - 2010, с. 27-30 |

С. А. Дилбандян

Законный или любой интерес подлежит защите в уголовном судопроизводстве? (сравнительное правовое исследование уголовного процесса России и Армении) | Российский судья, М., №11 – 2010, с. 31-34:

Дилбандян С. А.

Истина в уголовном судопроизводстве России и Армении | Российский следователь, М., №21 – 2010, с. 34-37 |

С. А. Дилбандян

Права в уголовном процессе как обьект обеспечения | Конституционное правосудие. Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, Выпуск 1(47), 2010, с. 68-80

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Անձի օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը քրեական դատավարությունում | Լրաբեր, Հասարակական գիտությունների, 2010, 1-2, (627-628), էջեր 200-207:

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման հիմնահարցերը նախնական քննության փուլում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 24-36 |

Սամվել Դիլբանդյան

Անչափահասների գործերով պաշտպանի և օրինական ներկայացուցչի մասնակցությունը քրեական դատավարությանը | Պետություն և իրավունք, 2010, թիվ 4 (50), էջ 4- 13 |

Սամվել Դիլբանդյան

Անձի իրավունքների ու օրինական շահերի ապահովման որոշ հարցեր քրեական գործի հարուցման փուլում | Պետություն և իրավունք, 2010, թիվ 1 (47), էջ 18-26 |

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Հանրային և մասնավոր հիմքերի հարաբերակցությունը քրեական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 130.3, Երևան 2010թ., էջ 5-29 |

Ս. Ա. Դիլբանդյան

«Դատավարական ձև» հասկացության ըմբռնումը քրեական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 3-12 |

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Արման Թաթոյան, Դավիթ Մելքոնյան, Ռուբեն Մելիքյան

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21

Սամվել Դիլբանդյան

Վերաքննությունը քրեական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք, 2007, թիվ 1 (35)

Սամվել Դիլբանդյան, Ռուբեն Մելիքյան

Վճռաբեկությունը քրեական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք, 2007, N1, 47-52

Սամվել Դիլբանդյան

ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունը սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո | Պետություն և իրավունք, 2006, թիվ 2-3 (32-33)

Սամվել Դիլբանդյան

Կրկնակի դատապարտման և պատժման սկզբունքի անթույլատրելիության սկզբունքի էությունը և նշանակությունը | «Իրավագիտության հարցեր» 2006թ., 3

Սամվել Դիլբանդյան

Անձի արժանապատվությունը հարգելու սկզբունքի պահպանումը քրեական դատավարությունում | «Իրավագիտության հարցեր» 2006թ., 1-2

Սամվել Դիլբանդյան

Հետաքննության մարմնի քրեական գործ հարուցելու լիազորությունների սահմաններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության | Պետություն և իրավունք, 2003, թիվ 1 (19)

Սամվել Դիլբանդյան

Դատախազի մասնակցությունն առաջին ատյանի դատարանում քրեական գործի քննությանը | Պետություն և իրավունք, 2002, թիվ 4 (18)

Սամվել Դիլբանդյան

Դատախազական հսկողությունը քրեական գործի հարուցման օրինականության նկատմամբ | Պետություն և իրավունք, 2002, թիվ 1 (15)

Սամվել Դիլբանդյան

Դատական իշխանության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Օրենք և իրականություն» թիվ 8(46), Երևան, 2002

Ս. Ա. Դիլբանդյան

Հանցագործությամբ տուժողին պատճառված բարոյական վնասի հարթման եղանակները | Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (84), Երևան 1994թ., էջ 197-200 |