Յուրիկ Գևորգի Դադայան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1978 թթ. հեռակա ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան
1965 - 1970 թթ. ուսանող, մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1981 թ. Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. «Խզվող գործակիցներով երկրորդ կարգի էլիպտական հավասարումների լուծման վարիացիոն տարբերական մեթոդները»,
ՍՍՀՄ Սիբիրյան բաժանմունքի Հաշվողական Կենտրոն, Նովոսիբիրսկ, Ռուսաստան
մասնագիտություն` Ա.01.07 - հաշվողական մաթեմատիկա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այժմ դոցենտ, Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2001 - 2007 թթ. Դոցենտ, Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2000 - 2001 թթ. Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1983 - 2000 թթ. Դոցենտ, Թվային անալիզի ամբիոն, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1975 - 1983 թթ. Ասիստենտ, Թվային անալիզի ամբիոն, կիրառական մաթեմատի-կայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1970 - 1975 թթ. Ասիստենտ, Հաշվողական մաթեմատիկայի ամբիոն, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական կոչում
1984 թ. դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
- թվային մեթոդներ,
- մաթեմատիկական ֆիզիկայի վարիացիոն մեթոդներ,
- վարիացիոն-տարբերական մեթոդներ,
- մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային մեթոդներ,
- ինտեգրալային հավասարումների թվային լուծման մեթոդներ,
- ցանցային հավասարումների լուծման մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- թվային մեթոդներ,
- մաթեմատիկական ֆիզիկայի վարիացիոն մեթոդներ,
- վարիացիոն-տարբերական մեթոդներ,
- մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային մեթոդներ,
- ինտեգրալային հավասարումների թվային լուծման մեթոդներ,
- ցանցային հավասարումների լուծման մեթոդներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

y.dadayan@ysu.am

Յուրիկ Գևորգի Դադայան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Գ. Դադայան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Վերջավոր տարրերի մեթոդը և նրա կիրառությունները | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 134 էջ

Ю.Г.Дадаян

Некоторые неравенства для эрмитовых восполнений на сгущающихся сетках в областях с угловыми точками | Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, изд.-во «Гитутюн», НАН РА, Ереван, 2005

Վ.Ս. Բոնդարենկո, Յու.Գ. Դադյան, Յու.Ռ. Հակոբյան

Հաշվման մեթոդներ | Մաս 2.- Դասախոսություններ համալսարանի ուսանողների համար, ԵՊՀ, 1984

Ю.Г.Дадаян, Л.Е. Даниелян

Об условиях устойчивости численного решения одной задачи нестационарного движения газа по газопроводу | Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, изд.-во «Гитутюн», НАН РА, Ереван, 1984

Ю.Г.Дадаян, В.С. Саркисян, М.А. Саркисян

Решение системы вариационно-разностных уравнений одной кривой задачи с особенностями методом переменных направлений | В сб. «Вариационно-разностные методы в мат. физике», ОВМ. АН СССР, ч. 2, М., 1984
 

Հոդված/Article

Յու. Գ. Դադայան

Вариационно-разностные схемы на покоординатно сгущающихся сетках для бигармонического уравнения (Վարիացիոն-տարբերական սխեմաներ բիհարմոնիկ հավասարման համար ըստ կոորդինատների խտացվող ցանցում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 29-36 (ռուսերեն) |

Լ. Ե. Դանիելյան, Յու. Գ. Դադայան

Об одном численном методе решения задачи нестационарного движения газа по магистральному газопроводу (Մագիստրալային գազամուղում գազի ոչ ստացիոնար շարժման խնդրի լուծման մի թվային մեթոդի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 37-43 (ռուսերեն) |

Ю.Г.Дадаян

Вариационно-разностный метод решения двумерных линейных параболических уравнений с разрывными ко'ффициентами | Ученые записки ЕГУ N 2 (141), Ереван, 1979

Յու. Գ. Դադայան

Вариационно-разностный метод решения двумерных линейных параболических уравнений с разрывными коэффициентами (Խզվող գործակիցներով երկրորդ կարգի գծային պարաբոլիկ հավասարումների լուծումը վարիացիոն-տարբերական մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 3-10 (ռուսերեն) |

Ю.Г.Дадаян

Вариационно-разностный метод решения на регулярной сетке для эллиптических уравнений с разрывными коэффициентами | Известия АН Арм. ССР, серия «Математика», XIII, N 2, 1978